Nauczyciel wspomagający dla ucznia autystycznego

Data: 20-09-2016 r.

Wskazanie zajęć, podczas których powinien uczestniczyć dodatkowo zatrudniony nauczyciel, nie jest możliwe bez znajomości zróżnicowanych potrzeb i możliwości każdego dziecka z autyzmem. Przy ustalaniu zajęć, które będą realizowane przez nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej wspólnie z innymi nauczycielami lub w których nauczyciel ten będzie uczestniczyć, należy kierować się indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz możliwościami psychofizycznymi uczniów objętych kształceniem specjalnym.

Wsparcie dla ucznia autystycznego

Dla dyrektora szkoły zobowiązanego do wyznaczenia zajęć źródłem informacji o potrzebach uczniów z autyzmem będą:

  • zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia, przygotowana przez zespół nauczycieli i specjalistów, prowadzących zajęcia z danym dzieckiem/uczniem.

Z zaleceń z orzeczenia może wynikać dla każdego dziecka z autyzmem inny zakres niezbędnego wsparcia ze strony nauczyciela zatrudnionego dodatkowo w celu współorganizowania jego kształcenia. W przypadku dziecka objętego obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dziecka rozpoczynającego naukę w klasie I obecność nauczyciela wspomagającego może być konieczna podczas wszystkich zajęć. Wynikać to może z utrudnionego funkcjonowania dziecka w grupie rówieśników, zaburzonej komunikacji, trudności ze rozumieniem zachowań społecznych i emocji oraz z nabywaniem wiedzy i umiejętności szkolnych. Obecność nauczyciela, który dobrze zna potrzeby dziecka i jego indywidualne wzory zachowań przyczyni się do lepszego funkcjonowania dziecka w szkole.

Natomiast w przypadku ucznia klasy IV może on potrzebować wsparcia w węższym zakresie, tylko na niektórych zajęciach. Zależy to od wyników wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, dokonanej w szkole przez zespół nauczycieli i specjalistów prowadzących z nim zajęcia.

Zadania nauczyciela wspomagającego

Zgodnie z przepisami dodatkowo zatrudniony nauczyciel w szkole ogólnodostępnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów z autyzmem powinien:

  • prowadzić wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami realizować zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie edukacyjno-terapeutycznym opracowanym dla każdego ucznia, po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu jego funkcjonowania, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • prowadzić wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą z uczniem z autyzmem,
  • uczestniczyć, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie,
  • udzielać pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniem z autyzmem.
Bożena Winczewska specjalista prawa oświatowego, wieloletni wizytator kuratorium

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39510 )
Array ( [docId] => 39510 )