Rodzice będą mogli ponownie zapisać dziecko do pierwszej klasy – nowości oświatowe

Autor: Wysocka Marta
Data: 12-01-2016 r.

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty znosi obowiązek szkolny sześciolatków, a także umożliwia rodzicom prawo do powtórnego zapisania dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Nowości oświatowe wprowadzają także zmiany w zakresie kompetencji kuratorów oświaty i wysokości dotacji przedszkolnej.

Nowości oświatowe przywracają obowiązek szkolny dla dzieci siedmioletnich oraz prawo do wychowania przedszkolnego dla dzieci młodszych. Jeżeli taka będzie wola rodziców, naukę w szkole podstawowej będzie mógł rozpocząć także sześciolatek, pod warunkiem jednak, że:

  • odbył roczne przygotowanie przedszkolne lub
  • uzyskał pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej (w przypadku niekorzystania przez dziecko z przygotowania przedszkolnego).

Rodzice dzieci, które w 2016 r. rozpoczęły naukę w szkole, uzyskali prawo do powtórnego zapisania dziecka do pierwszej klasy. Decyzję w tej sprawie muszą jednak podjąć w terminie do 31 marca 2016 r.

Pozostałe nowości oświatowe dotyczą:

  1. prawa dziecka od 3. do 5. roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego,
  2. możliwości odroczenia obowiązku szkolnego – nie dłużej jednak niż o jeden rok, chyba że dotyczy to dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – możliwość odroczenia obowiązku szkolnego została wydłużona do 9. roku życia,
  3. wzmocnienia roli kuratora oświaty w kształtowaniu sieci przedszkoli i planu sieci szkół poprzez:
  • przywrócenie obowiązku uzyskiwania pozytywnej opinii organu nadzoru pedagogicznego w przypadku likwidacji szkoły lub placówki prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego,
  • przywrócenie obowiązku uzyskiwania pozytywnej opinii kuratora w przypadku udzielania przez jednostkę samorządu terytorialnego zezwolenia na założenie przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego publicznej szkoły lub placówki,
  • przywrócenie obowiązku opiniowania przez kuratora oświaty planów pracy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli,

  1. powierzenie ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania kompetencji powoływania i odwoływania kuratorów i wicekuratorów oświaty.

Podniesienie wysokości dotacji przedszkolnej

Kwota dotacji na finansowanie wychowana przedszkolnego w 2016 r. wynosi 1370 zł, czyli o 65 zł więcej niż w roku 2015. Podniesienie wysokości dotacji przedszkolnej jest związane z zmianą regulacji w sprawie obowiązku szkolnego dzieci sześcioletnich.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38332 )
Array ( [docId] => 38332 )

Array ( [docId] => 38332 )