Wszystkie artykuły

  Kształcenie i wychowywanie 11.03.2021
  Zatrudnienie nauczyciela wspomagającego
  Do kiedy szkoła ma obowiązek zatrudniać nauczyciela wspomagającego dla ucznia z orzeczeniem z zespołem Aspergera? Odpowiedź:Przepisy prawa oświatowego nie wskazują, do kiedy szkoła do której uczęszcza uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zespół Aspergera ma obowiązek zatrudniać tzw. nauczyciela wspomagającego. Nie istnieje regulacja wskazująca, ...

  Kształcenie i wychowywanie 02.12.2020
  Wczesne wspomaganie rozwoju w dobie pandemii
  Rodzice dziecka realizującego wczesne wspomaganie rozwoju w Niepublicznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju, nie wyrażają zgody na realizację ww. zajęć w formie stacjonarnej, ze względu na stan zdrowia dziecka i sytuację epidemiologiczną. Przedstawili dokumenty medyczne i opinię lekarza. Wnioskują do dyrektora placówki o zajęcia zdalne. Czy dyrektor placówki może podjąć taką ...

  Kształcenie i wychowywanie 01.12.2020
  Niska frekwencja dziecka realizującego roczne przygotowanie przedszkolne
  Dziecko uczęszczające do zerówki w szkole prywatnej opuszcza zajęcia. Powodem jest obawa rodziców o stan zdrowia dziecka w okresie pandemii. Jakie działania należy podjąć w tej sytuacji?Odpowiedź:Nie. Dziecko realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, o którym mowa w art. 31 ust. 4 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910) nie może być „nieklasyfikowane”. ...

  Kształcenie i wychowywanie 11.09.2020
  Zorganizowanie pomocy uczniowi z zespołem Aspergera
  Czy uczeń szkoły ogólnodostępnej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zespól Aspergera, może podczas lekcji korzystać z np. z pomocy nauczyciela wspomagającego, pomocy nauczyciela, asystenta podczas lekcji? Czy pedagog szkolny w ramach swoich godzin pracy ma obowiązek prowadzić zajęcia z pomocy psychologiczno- pedagogicznej (np. zajęcia rozwijające ...

  Kształcenie i wychowywanie 11.09.2020
  Zawieszenie funkcjonowania schroniska młodzieżowego
  Jak prawidłowo zgodnie z obowiązującymi przepisami przeprowadzić zawieszenie działalności schroniska młodzieżowego?Odpowiedź:Podstawą prawną zawieszenia działalności schroniska może być § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. ...

  Kształcenie i wychowywanie 11.09.2020
  Zasady przyznania dodatku na start
  Nauczyciel nie spełniający wymagań formalnych został zatrudniony w roku szkolnym 2019/2020 na czas określony, od 1 września 2020 r. otrzymał nową umowę o pracę w tej samej placówce, spełniał wymaganie formalne i rozpoczął staż na nauczyciela kontraktowego czy w tej sytuacji należy mu się świadczenie?Odpowiedź:Tak. Rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego wiąże ...

  Kształcenie i wychowywanie 11.09.2020
  Zasady prowadzenia zajęć rewalidacyjnych
  Uczennica posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w związku z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Poradnia zaleca kontynuację nauki w szkole ogólnodostępnej. Kto w takiej sytuacji może prowadzić zajęcia rewalidacyjne i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Czy nauczyciel uczący w klasie może prowadzić zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze?Odpowiedź:Zajęcia ...

  Kształcenie i wychowywanie 11.09.2020
  Tematyka zajęć z wychowawcą
  Czy tematyka godzin wychowawczych może być jednakowa dla wszystkich klas na jednym poziomie? Czyli wszystkie klasy 7 realizują te same treści, czy też musi być inna dla klasy, np. 7a i 7b?Odpowiedź:Nie ma przeszkód, aby program zajęć z wychowawcą realizowany przez klasy równoległe zakładał realizację zajęć o takiej samej tematyce, jeżeli jest ona zgodna z potrzebami oraz spójna ...

  Kształcenie i wychowywanie 14.08.2020
  Zasady organizacji zajęć indywidualnych dla ucznia
  Czy dziecko z orzeczeniem o kształceniu specjalnym, może mieć lekcję indywidualną w szkole z jednego przedmiotu?Odpowiedź:Przepisy nie określają zasad organizacji zajęć indywidualnie z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym ile godzin indywidualnych zajęć ma realizować dany uczeń. Rozstrzygnięcia w tym zakresie należą do zespołu nauczycieli i ...

  Kształcenie i wychowywanie 14.08.2020
  Zajęcia świetlicowe w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym
  Czy w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym można prowadzić zajęcia świetlicowe? Jak rozumieć organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w świetle obowiązujących przepisów biorąc pod uwagę rozporządzenie MEN z 23 kwietnia w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem w stopniu głębokim oraz Rozporządzenie ...