Wszystkie artykuły

  Kształcenie i wychowywanie 11.09.2020
  Zorganizowanie pomocy uczniowi z zespołem Aspergera
  Czy uczeń szkoły ogólnodostępnej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zespól Aspergera, może podczas lekcji korzystać z np. z pomocy nauczyciela wspomagającego, pomocy nauczyciela, asystenta podczas lekcji? Czy pedagog szkolny w ramach swoich godzin pracy ma obowiązek prowadzić zajęcia z pomocy psychologiczno- pedagogicznej (np. zajęcia rozwijające ...

  Kształcenie i wychowywanie 11.09.2020
  Zawieszenie funkcjonowania schroniska młodzieżowego
  Jak prawidłowo zgodnie z obowiązującymi przepisami przeprowadzić zawieszenie działalności schroniska młodzieżowego?Odpowiedź:Podstawą prawną zawieszenia działalności schroniska może być § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. ...

  Kształcenie i wychowywanie 11.09.2020
  Zasady przyznania dodatku na start
  Nauczyciel nie spełniający wymagań formalnych został zatrudniony w roku szkolnym 2019/2020 na czas określony, od 1 września 2020 r. otrzymał nową umowę o pracę w tej samej placówce, spełniał wymaganie formalne i rozpoczął staż na nauczyciela kontraktowego czy w tej sytuacji należy mu się świadczenie?Odpowiedź:Tak. Rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego wiąże ...

  Kształcenie i wychowywanie 11.09.2020
  Zasady prowadzenia zajęć rewalidacyjnych
  Uczennica posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w związku z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Poradnia zaleca kontynuację nauki w szkole ogólnodostępnej. Kto w takiej sytuacji może prowadzić zajęcia rewalidacyjne i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Czy nauczyciel uczący w klasie może prowadzić zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze?Odpowiedź:Zajęcia ...

  Kształcenie i wychowywanie 11.09.2020
  Tematyka zajęć z wychowawcą
  Czy tematyka godzin wychowawczych może być jednakowa dla wszystkich klas na jednym poziomie? Czyli wszystkie klasy 7 realizują te same treści, czy też musi być inna dla klasy, np. 7a i 7b?Odpowiedź:Nie ma przeszkód, aby program zajęć z wychowawcą realizowany przez klasy równoległe zakładał realizację zajęć o takiej samej tematyce, jeżeli jest ona zgodna z potrzebami oraz spójna ...

  Kształcenie i wychowywanie 14.08.2020
  Zasady organizacji zajęć indywidualnych dla ucznia
  Czy dziecko z orzeczeniem o kształceniu specjalnym, może mieć lekcję indywidualną w szkole z jednego przedmiotu?Odpowiedź:Przepisy nie określają zasad organizacji zajęć indywidualnie z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym ile godzin indywidualnych zajęć ma realizować dany uczeń. Rozstrzygnięcia w tym zakresie należą do zespołu nauczycieli i ...

  Kształcenie i wychowywanie 14.08.2020
  Zajęcia świetlicowe w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym
  Czy w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym można prowadzić zajęcia świetlicowe? Jak rozumieć organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w świetle obowiązujących przepisów biorąc pod uwagę rozporządzenie MEN z 23 kwietnia w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem w stopniu głębokim oraz Rozporządzenie ...

  Kształcenie i wychowywanie 14.08.2020
  Przygotowanie informacji o gotowości szkolnej
  Który nauczyciel przygotowuje pisemną informację o gotowości szkolnej dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego-sprzężone: autyzm i niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym - uczęszczającego do przedszkola ogólnodostępnego.Odpowiedź: Przepisy prawa oświatowego nie wskazują osób odpowiedzialnych za przygotowanie informacji o gotowości ...

  Kształcenie i wychowywanie 17.07.2020
  Zakup podręczników bez decyzji o przyznaniu dotacji
  Czy szkoła może złożyć zamówienie na podręczniki szkolne, nie mając jeszcze w budżecie placówki wprowadzonej dotacji podręcznikowej? Decyzja Wojewody dotycząca przyznania dotacji celowej na zakup podręczników najczęściej przychodzi w miesiącu lipcu i sierpniu.OdpowiedźCo do zasady powinno dokonywać się zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych z udzielonej ...

  Kształcenie i wychowywanie 17.07.2020
  Protokół odebrania laptopa z projektu „Zdalna szkoła”
  W związku z nauką zdalną szkoła otrzymała możliwość pozyskania komputerów. Jak powinien wyglądać protokół odbioru laptopa z programu "Zdalna Szkoła"?OdpowiedźUmowa projektu nie określa jednego obowiązującego wzoru. UzasadnienieNa stronie projektu Zdalna szkoła (https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola-2) dostępna jest umowa zawierana z beneficjentami projektu. Zgodnie z §3 umowy o powierzenie ...