Wszystkie artykuły

  Kształcenie i wychowywanie 10.10.2017
  IPET dziecka przyjętego do przedszkola w trakcie roku – wykorzystać dostarczony przez rodziców czy opracować nowy
  Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny nie jest dokumentem, który przedszkole przekazuje w razie przeniesienia dziecka do innej placówki. Nie może jednak odmówić wydania go rodzicom, oni z kolei mogą przekazać go nowemu dyrektorowi. Czy w takiej sytuacji można zaniechać sporządzenia nowego IPET-u? Rodzice decydujący się na zmianę przedszkola, do którego uczęszcza dziecko, mają ...

  Kształcenie i wychowywanie 12.09.2017
  Program wychowawczo-profilaktyczny w przedszkolu nie jest obowiązkowy
  Zgodnie z treścią ustawy Prawo oświatowe placówki oświatowe mają obowiązek realizowania programu profilaktyczno-wychowawczego. Jak należy interpretować ten zapis? Sprawdź, czy wskutek reformy w przedszkolu trzeba opracować program profilaktyczno-wychowawczy oraz jakie są obowiązki nauczycieli odpowiedzialnych za realizację podstawy programowej.Ustawa Prawo oświatowe wyraźnie wskazuje, ...

  Kształcenie i wychowywanie 29.08.2017
  6 obowiązków przedszkola wynikających z dostarczenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
  Prawo do specjalnej organizacji kształcenia w przedszkolu przysługuje dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną z uwagi na niepełnosprawność. Dostarczenie przez rodziców takiego orzeczenia oznacza, że przedszkole musi sprostać dodatkowym obowiązkom. Dowiedz się, jakie obowiązki przewidziano w przepisach ...

  Kształcenie i wychowywanie 11.07.2017
  Nowa podstaw prawna oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
  Od 1 września 2017 r. ma zacząć obowiązywać nowe rozporządzenie dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Projekt z 3 kwietnia 2017 r. nie zmienia dotychczasowych wytycznych. Celem wydania projektu rozporządzenia dotyczącego oceniania jest dostosowanie przepisów do nowego ustroju szkolnego, który zacznie obowiązywać od 1 września br.Projektowane rozporządzenie będzie ...

  Kształcenie i wychowywanie 11.07.2017
  Egzamin poprawkowy dla ucznia III klasy
  Czy z prawnego punktu widzenia można przeprowadzić egzamin poprawkowy dla ucznia klasy III szkoły podstawowej?Nie, nie przeprowadza się egzaminów poprawkowych w I etapie edukacyjnym. Z założenia uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. Roczna ocena klasyfikacyjnaRoczna ocena opisowa klasyfikacyjna takiego ucznia powinna uwzględniać poziom opanowania przez niego ...

  Kształcenie i wychowywanie 11.07.2017
  Termin egzaminu poprawkowego
  Uczeń przedstawił zwolnienie lekarskie do końca sierpnia a na 28 sierpnia ma wyznaczony egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów. Czy może taki egzamin zdawać we wrześniu? Jak ma wyglądać wtedy jego promocja do klasy wyższej?Termin wyznacza dyrektor szkołyTermin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy ...

  Kształcenie i wychowywanie 27.06.2017
  MEN wyjaśnia wątpliwości dotyczące nauczania indywidualnego
  Niedawno opublikowano projekt rozporządzenia MEN w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. W projekcie wiele kontrowersji wywołało wykluczenie możliwości prowadzenia nauczania indywidualnego na terenie szkoły. Ministerstwo odpowiada na zarzuty środowiska oświaty.W specjalnym komunikacie opublikowanym ...

  Kształcenie i wychowywanie 20.06.2017
  Uzupełnianie arkuszy ocen po klasie szóstej
  Jednym z obowiązku nauczycieli jest wypełnienie arkuszy ocen uczniów. W tym roku, że względu na zmiany w prawie oświatowym wypełnianie arkuszy może powodować liczne wątpliwości. Jakie druki obowiązują i jak postępować wypisując arkusze ocen opisujemy w tym artykule.W klasie szóstej szkoły podstawowej, do zakończenia nauki w klasie ósmej, obowiązują arkusze ocen uczniów założone ...

  Kształcenie i wychowywanie 06.06.2017
  Nowe ramowe plany nauczania - 5 rozwiązań najtrudniejszych problemów
  Dnia 1 września 2017 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Niestety z uwagi na termin ogłoszenia nowego rozporządzenia publikacja artykułu na jego temat przed terminem przekazania arkuszy organizacyjnych do organów prowadzących nie była możliwa. Niemniej jednak nowe przepisy nadal ...

  Kształcenie i wychowywanie 30.05.2017
  Egzamin ośmioklasisty
  Resort edukacji przygotował projekt rozporządzenia w sprawie egzaminu ósmoklasisty. Projekt rozporządzenie został przekazany do konsultacji. Kiedy będzie termin pierwszego egzaminu i na jakich warunkach uczniowie będą go zdawać?Rok szkolny 2018/2019Przedstawiony przez MEN dokument zawiera regulacje prawne określające warunki i sposób przeprowadzania obowiązkowego egzaminu w ósmej klasie ...