Wszystkie artykuły

  Kształcenie i wychowywanie 11.07.2017
  Egzamin poprawkowy dla ucznia III klasy
  Czy z prawnego punktu widzenia można przeprowadzić egzamin poprawkowy dla ucznia klasy III szkoły podstawowej?Nie, nie przeprowadza się egzaminów poprawkowych w I etapie edukacyjnym. Z założenia uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. Roczna ocena klasyfikacyjnaRoczna ocena opisowa klasyfikacyjna takiego ucznia powinna uwzględniać poziom opanowania przez niego ...

  Kształcenie i wychowywanie 11.07.2017
  Termin egzaminu poprawkowego
  Uczeń przedstawił zwolnienie lekarskie do końca sierpnia a na 28 sierpnia ma wyznaczony egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów. Czy może taki egzamin zdawać we wrześniu? Jak ma wyglądać wtedy jego promocja do klasy wyższej?Termin wyznacza dyrektor szkołyTermin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy ...

  Kształcenie i wychowywanie 27.06.2017
  MEN wyjaśnia wątpliwości dotyczące nauczania indywidualnego
  Niedawno opublikowano projekt rozporządzenia MEN w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. W projekcie wiele kontrowersji wywołało wykluczenie możliwości prowadzenia nauczania indywidualnego na terenie szkoły. Ministerstwo odpowiada na zarzuty środowiska oświaty.W specjalnym komunikacie opublikowanym ...

  Kształcenie i wychowywanie 20.06.2017
  Uzupełnianie arkuszy ocen po klasie szóstej
  Jednym z obowiązku nauczycieli jest wypełnienie arkuszy ocen uczniów. W tym roku, że względu na zmiany w prawie oświatowym wypełnianie arkuszy może powodować liczne wątpliwości. Jakie druki obowiązują i jak postępować wypisując arkusze ocen opisujemy w tym artykule.W klasie szóstej szkoły podstawowej, do zakończenia nauki w klasie ósmej, obowiązują arkusze ocen uczniów założone ...

  Kształcenie i wychowywanie 06.06.2017
  Nowe ramowe plany nauczania - 5 rozwiązań najtrudniejszych problemów
  Dnia 1 września 2017 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Niestety z uwagi na termin ogłoszenia nowego rozporządzenia publikacja artykułu na jego temat przed terminem przekazania arkuszy organizacyjnych do organów prowadzących nie była możliwa. Niemniej jednak nowe przepisy nadal ...

  Kształcenie i wychowywanie 30.05.2017
  Egzamin ośmioklasisty
  Resort edukacji przygotował projekt rozporządzenia w sprawie egzaminu ósmoklasisty. Projekt rozporządzenie został przekazany do konsultacji. Kiedy będzie termin pierwszego egzaminu i na jakich warunkach uczniowie będą go zdawać?Rok szkolny 2018/2019Przedstawiony przez MEN dokument zawiera regulacje prawne określające warunki i sposób przeprowadzania obowiązkowego egzaminu w ósmej klasie ...

  Kształcenie i wychowywanie 23.05.2017
  Zasady oceniania uczniów nie ćwiczących na lekcji WF-u
  Czy uczniowie, którzy nie są zwolnieni z zajęć WF-u, a nie ćwiczą na lekcji lub nie mają stroju, mogą być za to oceniani? Żaden przepis prawa oświatowego nie zawiera dokładnych zasad oceniania takich uczniów. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz jego zachowanie. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie ...

  Kształcenie i wychowywanie 23.05.2017
  Nieobecność na połowie zajęć a klasyfikacja roczna
  Uczeń opuścił ponad 50% zajęć, ale są podstawy do wystawienia oceny. Czy nauczyciel może odmówić klasyfikacji i wnioskować o przeprowadzenie egzaminu? Jak w takiej sytuacji należy postąpić? Czy decyzję o klasyfikacji ucznia podejmuje nauczyciel?Jeżeli istnieją podstawy do klasyfikacji, nawet pomimo dużej nieobecności ucznia na zajęciach, uczeń powinien być klasyfikowany. Decyzję ...

  Kształcenie i wychowywanie 23.05.2017
  Błędy przy wystawianiu ocen przewidywanych
  Przed wystawieniem rocznych ocen klasyfikacyjnych każdy uczeń musi zostać poinformowany o ocenach przewidywanych. Jest to bardzo ważna zasada, niestety nie zawsze przestrzegana. Przedstawiamy postępowanie oraz błędy popełniana w związku z wystawianiem ocen przewidywanych.Cztery podstawowe błędy: nieprzestrzeganie procedury podwyższania ocen przewidywanych obowiązującej w szkole W statucie ...

  Kształcenie i wychowywanie 09.05.2017
  Wybór zajęć objętych indywidualnym tokiem nauki
  Uczeń uzdolniony sportowo złożył podanie o indywidualny tok nauczania. Po analizie jego sytuacji uznajemy, że powinien realizować ITN z języka polskiego i historii, z których zda egzamin klasyfikacyjny. Czy taki wybór przedmiotów jest poprawny, czy powinien to być WF, jak traktować jego nieobecności (jako z definicji usprawiedliwione czy też powinien ich nie mieć zaznaczanych), czy ...