Wszystkie artykuły

  Kształcenie i wychowywanie 27.04.2017
  Rezygnacja z zajęć rewalidacyjnych
  Czy rodzice lub pełnoletni uczeń mogą złożyć rezygnację z zajęć rewalidacyjnych? Czy w związku z tym, że samo orzeczenie nie zostało wycofane ze szkoły, uczniowi przysługują dostosowania warunków egzaminów?Przepisy nie przewidująmożliwości rezygnacji z zajęć rewalidacyjnych, natomiast zobowiązują szkołę do ich realizacji. Dyrektor z mocy ustawy zobowiązany jest do organizacji ...

  Kształcenie i wychowywanie 27.04.2017
  Rezygnacja z udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez szkołę
  Rodzic zrezygnował z udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej jego dziecku. Czy ma takie prawo?Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu lub szkole jest dobrowolna. Oznacza to, iż w przypadku rezygnacji przez rodziców ze wsparcia udzielanego na terenie placówki specjaliści nie mają podstaw do podważania decyzji rodziców.Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznejNależy ...

  Kształcenie i wychowywanie 27.04.2017
  Obowiązki szkoły w zakresie indywidualizacji kształcenia
  Działania szkoły w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej powinny mieć charakter spójnych, systemowych rozwiązań. Muszą łączyć cele wynikające z zadań szkoły i oceny jakości jej pracy, systematycznego rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży, oczekiwań rodziców, a także bieżących problemów.Przepisy prawa zobowiązują do zapewnienia dzieciom i młodzieży ze ...

  Kształcenie i wychowywanie 25.04.2017
  Objęcie ucznia nauczaniem domowym - warunki
  Rodzic ucznia, z obwodu mojej szkoły (publiczna szkoła podstawowa), przebywający za granicą złożył prośbę o wyrażenie zgody na nauczanie domowe od 1 września 2017 r. Do prośby dołączona jest opinia niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz deklaracja o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej oraz zobowiązanie do przystąpienia do ...

  Kształcenie i wychowywanie 25.04.2017
  Podręczniki do nowej podstawy programowej
  Razem z nową podstawą programową do szkół zostaną wprowadzone nowe podręczniki. Zapoznaj się  z nowymi regulacjami oraz przepisami: kiedy uczniowie będą korzystać z nowych a kiedy ze starych podręczników, co obejmuje wykaz podręczników oraz komu przysługują podręczniki bezpłatne.Tam gdzie nadal obowiązuje dotychczasowa podstawa programowa, tam uczniowie będą korzystali z dotychczasowych ...

  Kształcenie i wychowywanie 25.04.2017
  Harmonogram wdrażania podstawy programowej
  Od 1 września 2017 r. w szkołach będzie obowiązywała nowa podstawa programowa. Będzie ona wprowadzana stopniowo. Przedstawiamy szczegółowy harmonogram wdrażania nowej podstawy programowej w poszczególnych placówkach.Nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego ...

  Kształcenie i wychowywanie 03.04.2017
  Informacja o gotowości szkolnej – w tym roku także dla 5-latków
  Informacja o gotowości szkolnej dotyczy dzieci, które mają prawo lub obowiązek rozpoczęcia nauki szkolnej w kolejnym roku szkolnym. Czy w roku 2016/2017 dzieci 5-letnie powinny otrzymać informację o gotowości szkolnej? Czym jest tzw. punktualność zdarzeń i jak ocenić przygotowanie dziecka do sprostania wymaganiom szkolnym?Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych ...

  Kształcenie i wychowywanie 29.03.2017
  Nowa ramówka: co się zmieni?
  Nowe ramowe plany nauczania określają tygodniową liczbę godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą w poszczególnych klasach danego typu szkoły. Dyrektor szkoły, uwzględniając ramowy plan nauczania, opracuje tygodniowy (semestralny) rozkład zajęć.Reforma edukacji to wprowadzenie do ośmioletniej szkoły podstawowej nowych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: geografii, ...

  Kształcenie i wychowywanie 29.03.2017
  Wychowanie do życia w rodzinie w roku szkolnym 2017/2018
  Obowiązują już nowe ramowe plany nauczania. Na ich podstawie dyrektorzy będą zaraz opracowywać arkusz organizacji na kolejny rok szkolny. W jaki sposób planować na rok szkolny 2017/18 zajęcia wychowania do życia w rodzinie - w których klasach?W myśl § 4 ust. 1 pkt 6 nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół na podstawie ...

  Kształcenie i wychowywanie 29.03.2017
  Uczęszczanie na lekcje religii jako „wolny słuchacz”
  Czy istnieje możliwość prawna aby zezwolić uczniowi gimnazjum, którego rodzice na początku roku szkolnego złożyli pisemną rezygnację z uczęszczania na lekcję religii na uczęszczanie na te zajęcia jako "wolny słuchacz"? Uczeń nie chce brać udziału w modlitwie, pisać sprawdzianów, być ocenianym. Rodzice deklarują wiarę protestancką.Uczeń może uczestniczyć w zajęciach religii ...