Wszystkie artykuły

  Kształcenie i wychowywanie 21.03.2017
  Język obcy w informacji o gotowości szkolnej – jakie informacje uwzględnić i jak je sformułować
  Nauka języka obcego na etapie wychowania przedszkolnego ma rozbudzać świadomość językową i wrażliwość kulturową oraz pobudzać motywację dzieci do jego nauki w przyszłości. Stopień przygotowania do posługiwania się językiem obcym należy umieścić w informacji o gotowości szkolnej – jak sformułować wnioski i spostrzeżenia, aby stanowiła ona przydatne źródło wiedzy dla ...

  Kształcenie i wychowywanie 14.03.2017
  Czas trwania zajęć specjalistycznych w przedszkolu – czy można je skrócić?
  Organizacja wsparcia dla dziecka w przedszkolu powinna wynikać z realnych potrzeb dziecka oraz uwzględniać jego możliwości psychofizyczne. Jeżeli jest to wskazane, ustaloną pulę godzin zajęć należy zwiększyć – czy można ją także ograniczyć? Kto i na jakiej podstawie podejmuje ostateczną decyzję w tym zakresie? Dostosowanie organizacji wsparcia dla dziecka ma szczególne znaczenie ...

  Kształcenie i wychowywanie 28.02.2017
  Nowe zasady edukacji domowej
  W związku z reforma oświatową często pojawiają się wątpliwości, jakie przepisy regulują obecnie kwestie dotyczące edukacji domowej. Czy w przypadku edukacji poza szkolnej nadal obowiązuje 8 egzaminów na koniec roku i zwolnienie z oceny z zachowania? Warto prześledzić zmiany i zapoznać się z obowiązującymi regulacjami prawnymi.Kwestie dotyczące tzw. nauczania domowego, do czasu wejścia ...

  Kształcenie i wychowywanie 28.02.2017
  Reforma dotyczy też uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi!
  W komunikacie zamieszczonym na swojej stronie, Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśniło zmiany związane z reformą systemu edukacji dotyczące dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Jakie zmiany czekają uczniów? Zapraszam do lektury!W ustawach związanych z reformą systemu oświaty (ustawa Prawo oświatowe oraz ustawa Przepisy ...

  Kształcenie i wychowywanie 21.02.2017
  Podstawy programowania już w pierwszej klasie
  Od 1 września 2017 r. w szkole podstawowej wprowadzana będzie nowa podstawa programowa. 14 lutego Minister Edukacji Narodowej podpisała nowe rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.Podstawa wprowadzana systematycznieNowa podstawa programowa będzie wprowadzana stopniowo. Pierwsi - od roku szkolnego 2017/2018 - ...

  Kształcenie i wychowywanie 18.02.2017
  Warunki przyjmowania cudzoziemców do poszczególnych szkół
  Prawie w każdej szkole uczą się dziś uczniowie przybywający z zagranicy, którzy pobierali naukę w systemach oświaty innych państw, często też dzieci i młodzież niebędące obywatelami polskimi. Zapoznaj się z obowiązkami dyrektora w związku z przyjmowaniem cudzoziemców oraz nowymi przepisami dotyczącymi klasyfikacji do poszczególnych klas.Zasady przyjmowania uczniów jak dotychczasAktualnie ...

  Kształcenie i wychowywanie 25.01.2017
  Na jakich zasadach wydłużyć etap edukacyjny uczniowi gimnazjum po zmianach przepisów
  Dla uczniów niepełnosprawnych można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Decyzję w tej sprawie podejmuje rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oraz zgody ...

  Kształcenie i wychowywanie 17.01.2017
  Czy można zamieniać wyniki próbnych egzaminów zewnętrznych na stopnie szkolne
  Nie wolno zamieniać wyników egzaminów zewnętrznych (także próbnych) na oceny bieżące, gdyż niedozwolone jest przeliczanie wyników punktowych na oceny szkolne. Wynik punktowy lub procentowy testowania zewnętrznego nie może być wyrażany w skali oceny szkolnej, gdyż jest nieprzekładalny na tę skalę.Przełożenie wyniku egzaminu na szkolną skalę ocen Postępowanie w ten sposób tego ...

  Kształcenie i wychowywanie 16.01.2017
  Co zmieni się w podstawie programowej wychowania przedszkolnego
  Podstawa programowa kształcenia wychowania przedszkolnego określa, jaki zakres wiedzy i umiejętności powinny nabyć dzieci uczestniczące w wychowaniu przedszkolnym. Jakie treści oraz w jaki sposób będą realizowane w przedszkolach od 1 września 2017 roku?Podstawa programowa wychowania przedszkolnego określa zadania przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych ...

  Kształcenie i wychowywanie 03.01.2017
  Zebranie rady pedagogicznej – wyniki klasyfikacji śródrocznej
  Wyniki klasyfikacji śródrocznej powinny być przedstawione radzie pedagogicznej, która w ramach swoich kompetencji stanowiących jest uprawniona do podejmowania uchwał w sprawie wyników klasyfikacji (art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty). W tym celu w każdym okresie dyrektor szkoły zobowiązany jest zorganizować zebranie rady pedagogicznej.Przebieg zebraniaProgram zebrania nie powinien ...