Wszystkie artykuły

  Kształcenie i wychowywanie 07.12.2016
  Nowa podstawa programowa oraz ramowe plany nauczania – prekonsultacje
  Nowa podstawa programowa będzie wdrażana stopniowo począwszy od roku szkolnego 2017/2018. Będzie stosowana w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, w klasach I, IV szkoły podstawowej oraz w klasie VII szkoły podstawowej. Sprawdź, jak będzie wyglądała edukacja po zmianach!Etapy edukacyjne w szkole podstawowejKształcenie ...

  Kształcenie i wychowywanie 26.10.2016
  Zajęcia rewalidacyjne – jaki wymiar godzin i kto może je prowadzić
  Wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych w poszczególnych typach i rodzajach szkół określają przepisy ramowych planów nauczania poszczególnych szkół, stanowiące załączniki do rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania. Sprawdź, jaki jest wymiar tych zajęć oraz kiedy dyrektor musi zapewnić odpowiednich specjalistów.Wymiar godzin zajęć rewalidacyjnychMinimalna liczba godzin ...

  Kształcenie i wychowywanie 19.10.2016
  W jaki sposób dokumentować przebieg nauczania indywidualnego
  Przepisy w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej obligują szkołę do prowadzenia odrębnych dzienników indywidualnego nauczania. Nie określają przy tym wzoru dziennika nauczania indywidualnego, jednak powinien w nim zostać udokumentowany przebieg procesu nauczania danego ucznia ...

  Kształcenie i wychowywanie 19.10.2016
  Czy nauczanie indywidualne wyklucza pobyt dziecka w świetlicy szkolnej
  Szkoła nie ma podstaw, by odmówić przyjęcia ucznia objętego nauczaniem indywidualnym do świetlicy. W celu zapewnienia właściwej opieki dyrektor powinien podjąć odpowiednie działania organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo wszystkim uczniom podczas takich zajęć.Czy wszystkim uczniom należy zapewnić zajęcia świetlicoweObowiązkiem dyrektora szkoły, w której funkcjonuje świetlica, jest ...

  Kształcenie i wychowywanie 09.10.2016
  Co o nowej podstawie programowej klasy pierwszej muszą wiedzieć nauczyciele
  Od 1 września 2017 r. zacznie obowiązywać nowa podstawa programowa w edukacji wczesnoszkolnej – sprawdź, na czym polegają zmiany, i upewnij się, że z rozporządzeniem zapoznali się również nauczyciele. Mają rok na przygotowanie sześciolatków do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie.Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego wymusiły modyfikację zalecanych warunków ...

  Kształcenie i wychowywanie 09.10.2016
  Dziecko obcokrajowca w przedszkolu – co z nauką języka polskiego
  Brak bezpłatnej nauki języka polskiego to podstawowy problem, z którym musi radzić sobie dyrektor przedszkola przyjmujący dziecko obcokrajowca. Dziecku nie przysługuje bezpłatna nauka języka, a dyrektor nie może pokryć kosztów pomocy tłumacza. Dziecko obcokrajowca przebywające w Polsce ma takie same prawa do nauki i opieki jak dziecko polskie i jest przyjmowane do przedszkola na takich ...

  Kształcenie i wychowywanie 20.09.2016
  Zadania dyrektora związane z zapewnieniem warunków kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami
  Aby skutecznie realizować zadania szkoły w zakresie warunków kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dyrektor powinien podejmować stosowne działania wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Poznaj, jakie!Najważniejsze zadania dyrektoraW tym zakresie obowiązki dyrektora są związane m.in. z kontrolą przestrzegania przepisów prawa w zakresie:1) Realizacji ...

  Kształcenie i wychowywanie 20.09.2016
  Nauczyciel wspomagający dla ucznia autystycznego
  Wskazanie zajęć, podczas których powinien uczestniczyć dodatkowo zatrudniony nauczyciel, nie jest możliwe bez znajomości zróżnicowanych potrzeb i możliwości każdego dziecka z autyzmem. Przy ustalaniu zajęć, które będą realizowane przez nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej wspólnie z innymi nauczycielami lub w których nauczyciel ten będzie uczestniczyć, ...

  Kształcenie i wychowywanie 06.09.2016
  Walizki Wyobraźni – rekrutacja wielkopolskich przedszkoli do projektu
  Zapraszamy przedszkola publiczne, specjalne i integracyjne z Wielkopolski do bezpłatnego udziału w projekcie: „Walizki Wyobraźni”, którego celem jest przekazanie przedszkolom walizek wyposażonych w książki i akcesoria edukacyjne, przeszkolenie pracowników oraz utworzenie Lokalnych Klubów Czytelniczych. Projekt potrwa od 1 października 2016 do 31 maja 2017 r.Co zyska Państwa przedszkole?Otrzymają ...

  Kształcenie i wychowywanie 06.09.2016
  Zasady powtarzania klasy w szkole ponadgimnazjalnej
  Uczeń, który nie spełnił warunków umożliwiających ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej, powtarza ostatnią klasę tej szkoły. Prawo to przysługuje uczniowi i nie podlega decyzji dyrektora szkoły ani rady pedagogicznej.Czy uczeń musi złożyć podanieBrak podania o powtarzanie klasy nie ma znaczenia w kwestii prawa do powtarzania klasy. Żądanie takiego podania w niektórych szkołach ...