Wszystkie artykuły

  Kształcenie i wychowywanie 19.11.2012
  Rozwój ucznia uzdolnionego - pomoc psychologiczno-pedagogiczna
  Zapewnienie odpowiedniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom uzdolnionym jest obowiązkiem każdego nauczyciela i wychowawcy. Za stworzenie warunków do właściwego diagnozowania i realizowania celów odpowiada dyrektor szkoły, który powinien organizować specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli.Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej Dyrektor szkoły odpowiada za powołanie zespołu, ...

  Kształcenie i wychowywanie 19.11.2012
  Planowane zmiany w ustawie o systemie oświaty
  Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas przedstawiła propozycje zmian w ustawie o systemie oświaty. Zapowiadane nowości oświatowe dotyczą wprowadzenia dotacji dla samorządów na rzecz realizacji zadań związanych z opieką przedszkolną. Opłaty za uczęszczanie dziecka do przedszkola mają ulec obniżeniu. Znowelizowana ustawa o systemie oświaty przewiduje dotacje dla samorządów na ...

  Kształcenie i wychowywanie 16.11.2012
  Matura uczniów korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  Uczniowie, którym udzielana była pomoc psychologiczno-pedagogiczna mogą zdawać egzamin maturalny w formie i warunkach określonych w komunikacie dyrektora CKE. Informację o konieczności dostosowania egzaminu do indywidualnych potrzeb przekazuje do CKE dyrektor szkoły, którą ukończy maturzysta.Do 31 grudnia 2012 roku dyrektor szkoły musi otrzymać od ucznia, chcącego zdawać egzamin maturalny ...

  Kształcenie i wychowywanie 16.11.2012
  Nauczyciel wychowania fizycznego motywuje i uczy aktywności fizycznej
  Uczniowie coraz częściej przynoszą do szkół zaświadczenia lekarskie zwalniające z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego. Nauczyciel wychowania fizycznego powinien bliżej przyjrzeć się uczniom i motywować ich do udziału w zajęciach. Ani on ani dyrektor szkoły nie może jednak podważyć orzeczenia lekarskiego. Dane pochodzące z raportu NIK wskazują, że szkoła nie spełnia oczekiwań ...

  Kształcenie i wychowywanie 09.11.2012
  Programy nauczania – obowiązki dyrektora szkoły
  Ustawa o systemie oświaty nakłada na dyrektorów szkół obowiązek zatwierdzania programów nauczania stosowanych w szkole. Oprócz tego dyrektor szkoły powinien monitorować realizację podstawy programowej, co przewiduje plan pracy szkoły.Rozporządzenie MEN w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku podręczników, ...

  Kształcenie i wychowywanie 09.11.2012
  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole – powołanie zespołów
  Organizacja koncepcji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce wymaga od dyrektora szkoły powoływania zespołów odpowiedzialnych za opracowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów o szczególnych potrzebach. W wielu placówkach niezbędne są szkolenia dla nauczycieli, które przygotują ich do efektywnego wspierania ucznia. Uczniowie, którym należy ...

  Kształcenie i wychowywanie 29.09.2012
  eTwinnig - dlaczego warto z niego korzystać
  eTwinnig to program pozwalający na edukację za pośrednictwem mediów elektronicznych. Czy warto skorzystać z takiego systemu edukacji? Jakie korzyści ze sobą niesie? Na czym polega eTwinnig? eTwinnig jest systemem edukacji świadczonej poprzez media elektroniczne. Nauczyciele i uczniowie z całego kontynentu są w stanie wzajemnie się komunikować. ...