Diagnoza przedszkolna w roku szkolnym 2017/2018

Autor: Jolanta Wasilewska
Data: 17-10-2017 r.

Zmiany w przepisach dotyczących diagnozy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole nie wprowadziły zmian w procedurze przeprowadzania czynności z nią związanych. Diagnozę poprzedzającą wydanie informacji warto przeprowadzić w ośmiu etapach.

W roku szkolnym 2017/2018 diagnozę dojrzałości szkolnej opracowuje się dla dzieci, które we wrześniu 2018 roku mają rozpocząć naukę w szkole. W kwietniu 2018 roku informację o gotowości szkolnej należy przygotować dla dzieci 6-letnich i 7-letnich, ponieważ z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, rozpoczyna się obowiązek szkolny, zaś na wniosek rodziców naukę może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 7 lat.

 

Przeprowadzanie obserwacji zakończonych diagnozą może odbywać w etapach określonych w harmonogramie działań nauczycieli i dyrektora przedszkola. Opracowując harmonogram, warto wziąć pod uwagę osiem etapów, które nie zawsze następują po sobie cyklicznie, lecz mogą być realizowane jednocześnie.

Etap 1. Gromadzenie informacji (wrzesień – październik)

Nauczyciele na początku roku szkolnego zbierają informacje na temat dziecka od rodziców w czasie rozmów indywidualnych lub poprzez przygotowane arkusze informacji o dziecku, które wypełniają rodzice. Gromadzą dokumentację z poradni specjalistycznych, jeśli dziecko było objęte ich opieką. Głównie jednak przeprowadzają obserwacje pedagogiczne. Nauczyciele obserwują dzieci w czasie całego pobytu w przedszkolu. Podczas zajęć z całą grupą, zabaw, czynności samoobsługowych itp., gromadząc w ten sposób informacje o dziecku. Planując pracę wychowawczo-dydaktyczną, uwzględniają w niej zadania umożliwiające dokonanie obserwacji najistotniejszych umiejętności dziecka. Swoje obserwacje notują w gotowych arkuszach obserwacji przygotowanych przez wydawnictwa lub opracowanych przez siebie.

Etap 2. Objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną (październik)

Jeszcze w trakcie trwania diagnozy wstępnej, nauczyciele po rozpoznaniu predyspozycji i problemów dziecka rozpoczynają udzielanie mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy i informują o tym dyrektora. Dyrektor decyduje o tym, czy taka pomoc dziecku jest wystarczająca, czy jednak wymaga ono pomocy fachowców w formie zajęć specjalistycznych. Wśród form udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu pojawią się zgodnie z nowym rozporządzeniem zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.

Etap 3. Podsumowanie wstępnej diagnozy, rozmowa z rodzicami (październik)

Po przeprowadzeniu wstępnej diagnozy należy ją podsumować i zapoznać z nią rodziców. W praktyce przedszkolnej przyjęło się, że diagnozę wstępną podsumowuje się najpóźniej do końca października, aby jak najszybciej udzielić dziecku niezbędnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i planować pracę wychowawczo-dydaktyczną w sposób zindywidualizowany, dostosowany do potrzeb i możliwości dziecka oraz udzielić informacji rodzicom.

Etap 4. Zwrócenie się do poradni psychologiczno-pedagogicznej (opcjonalnie)

Jeśli pomoc psychologiczno-pedagogiczna nie przynosi oczekiwanych efektów, dyrektor występuje z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu do poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Etap 5. Powtórna diagnoza pedagogiczna (marzec)

W marcu nauczyciele dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkole oraz tych sześciolatków, których rodzice chcą zapisać do szkoły rok wcześniej, przygotowują diagnozę gotowości szkolnej na podstawie dotychczas prowadzonych obserwacji.

Etap 6. Sporządzenie informacji o gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej (kwiecień)

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy sporządzają i wydają do końca kwietnia informację o gotowości szkolnej na druku MEN-I/54/2

Etap 7. Podpisanie informacji przez dyrektora (kwiecień)

Przed przekazaniem rodzicom sporządzonej przez nauczyciela informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej dokument sprawdza dyrektor przedszkola.

Etap 8. Przekazanie informacji rodzicom (kwiecień)

Przed przekazaniem rodzicom informacji o gotowości szkolnej należy sporządzić jej kopię. Oryginał informacji otrzymują rodzice, a kopia podpisana przez rodzica z datą otrzymania zostaje w przedszkolu. Od końca kwietnia do września są  cztery miesiące, które można efektywnie wykorzystać w celu wyrównania ewentualnych braków.

Jolanta Wasilewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40699 )
Array ( [docId] => 40699 )