Do 30 listopada czas na sporządzenie wniosku o dofinansowanie doskonalenia zawodowego

Autor: Michał Kowalski
Data: 01-11-2016 r.

Środki na doskonalenie zawodowe, o które do końca listopada będzie wnioskował dyrektor, warto wykorzystać na podnoszenie kwalifikacji do nauczania języków obcych. Do 2020 roku nauczyciele nieposiadający uprawnień w tym zakresie mogą je uzupełnić, a wewnątrzszkolne doskonalenie jest korzystną dla nich formą.

Realny wpływ na kształt planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli dyrektor ma w listopadzie, gdyż do końca tego miesiąca musi złożyć wnioski o dofinansowanie danej formy doskonalenia.

6 najistotniejszych kwestii, które powinien zawierać wniosek

Przepisy prawa nie wskazują, co powinien zawierać wniosek ani nie konstruują jego formularza. Można przyjąć, że powinien on określać:

1) dane dotyczące nauczyciela objętego dofinansowaniem (w tym jego wykształcenia, stopnia awansu zawodowego oraz kwalifikacji),

2) wskazanie podmiotu organizującego daną formę doskonalenia (uczelnia, organizator kursu itp.),

3) określenie formy doskonalenia zawodowego (np. kierunek studiów, rodzaj kursu),

4) uzyskiwany tytuł, certyfikat bądź kwalifikacje,

5) data rozpoczęcia i aktualne zaawansowanie,

6) całkowity koszt doskonalenia w roku składania wniosku.

Wniosek powinien także zawierać uzasadnienie, w którym dyrektor wykaże, że dana forma doskonalenia jest zgodna z potrzebami placówki.

Warto promować doskonalenie w zakresie wczesnego nauczania języka obcego

Od 1 września 2015 r. przedszkole musi zorganizować bezpłatne zajęcia z języka obcego. Jedynie do 31 sierpnia 2020 r. zajęcia z języka obcego w przedszkolu mogą być prowadzone przez osoby legitymujące się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym. Po tej dacie obowiązkowe będzie ukończenie studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego. Dyrektorzy przedszkoli powinni więc położyć szczególny nacisk na doskonalenie zawodowe w tym zakresie.

Michał Kowalski radca prawny, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39669 )
Array ( [docId] => 39669 )

Array ( [docId] => 39669 )