Dyrektor ma obowiązek wyjaśnić skargę rodziców na nauczyciela

Autor: Dariusz Dwojewski
Data: 15-05-2015 r.

Gdy rodzice ucznia złożą skargę na nauczyciela, dyrektor ma obowiązek sprawę wyjaśnić, poinformować skarżących o rozstrzygnięciu sprawy oraz zgromadzić dokumentację w tej sprawie.

Przedmiotem skargi na nauczyciela może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

 
  • oznaczenie organu, od którego pochodzi,

  • wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona,
    oraz

  • podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi lub, jeżeli zawiadomienie sporządzone zostało w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne.

Dokumentacja zgromadzona w toku postępowania skargowego nie jest informacją publiczną

Zwrócenie się przez rodziców ucznia, którzy wnieśli skargę o udostępnienie dokumentacji zgromadzonych w postępowaniu w sprawie skargi (np. wyjaśnienia nauczyciela) nie jest wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, lecz o udostępnienie akt postępowania skargowego. W postępowaniu skargowym, nie wydaje się decyzji administracyjnej, lecz załatwienie sprawy jest czynnością materialno - techniczną w postaci zawiadomienia o załatwieniu sprawy, a to z kolei nie podlega kontroli sądów administracyjnych.

Rodzic nie ma roszczeń o wydanie pisemnych wyjaśnień nauczyciela złożonych w toku postępowania wyjaśniającego sprawę skargi.

Dyrektor może odmówić rodzicowi udostępnienia pisemnych wyjaśnień nauczyciela złożonych w toku postępowania skargowego, ograniczając się jedynie do zapewnienia wglądu do tego dokumentu.

Dariusz Dwojewski, prawnik, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37153 )
Array ( [docId] => 37153 )