Dyrektor szkoły nie może tworzyć procedur oceny pracy nauczyciela

Data: 27-02-2015 r.

Ocena pracy nauczyciela jest dokonywana wyłącznie w oparciu o przepisy powszechnie obowiązujące. Dyrektor szkoły wydający oceny dla nauczycieli nie może tworzyć w tym zakresie instrukcji wewnętrznych, ponieważ nie upoważnia go do tego Karta Nauczyciela ani żaden inny akt prawa oświatowego.

Kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela są uregulowane w ustawie Karta Nauczyciela oraz rozporządzeniach wykonawczych wydanych przez:

  • ministra właściwego do spraw. oświaty i wychowania,
  • ministra właściwego do spraw do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
  • Ministra Sprawiedliwości

Wymienione podmioty są jednymi upoważnionymi do regulowania kwestii związanych z oceną pracy nauczyciela, co oznacza, że dyrektor szkoły nie może tworzyć i wdrażać wewnętrznych procedur dokonywania oceny w prowadzonej przez siebie placówce (art. 6a ust. 12 Karta Nauczyciela).

Dyrektor szkoły nie może poszerzać katalogu podstaw prawnych

Dyrektor szkoły nie jest upoważniony do tego, aby dokonując oceny pracy nauczyciela posługiwać się przepisami wewnętrznymi, które modyfikują lub poszerzają przepisy zawarte w ustawie Karta Nauczyciela i aktach wykonawczych wydanych z upoważnienia ustawowego. Jest to ważne dla nauczycieli, którzy nie zgadzając się z dokonaną oceną mogą domagać się, wskazania podstawy prawnej oraz zweryfikować czy dyrektor szkoły opierał się o regulacje wydane przez upoważnione organy.

Wskaźniki oceny dla nauczycieli nie mają charakteru normatywnego

Wydane przez dyrektora szkoły zarządzenia określające szczegółowe wskaźniki w oparciu o które dokonywana jest ocena pracy nauczyciela nie mają charakteru normatywnego. Dyrektor szkoły może wykorzystywać je jako instrukcję ułatwiającą przeprowadzenie procedury oceny pracy dla nauczycieli, jednak nie może za ich pomocą zmieniać przepisów powszechnie obowiązujących. Ocena zgodności dokonanej oceny z prawem zawsze bowiem odnosi się do ustawy i rozporządzeń wykonawczych.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36638 )
Array ( [docId] => 36638 )