Jeżeli szkoła nie reaguje na agresję, rodzice mogą zawiadomić sąd

Data: 27-04-2015 r.

Dyrektor szkoły, który nie reaguje na przemoc wśród uczniów musi liczyć się z tym, że rodzice zgłoszą problem do kuratorium a nawet do sądu rodzinnego. Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczniom wpisuje się  w podstawowe obowiązki dyrektora szkoły wynikające z e sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

W obowiązki dyrektora szkoły wpisuje się konieczność przeciwdziałania występowaniu zjawiska agresji wśród uczniów.  Jeżeli jednak w szkole będzie dochodziło do niepożądanych zachowań, dyrektor szkoły jest zobowiązany do natychmiastowego reagowania. W przypadku braku reakcji rodzice ucznia będącego ofiarą agresji mogą zwrócić się  o interwencję do kuratora oświaty lub sądu rodzinnego.

Ustawa o systemie oświaty obliguje do zapewnienia bezpieczeństwa

Dyrektor szkoły sprawuje nadzór pedagogiczny nad placówką i w ramach tego nadzoru wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę (art. 39 ust. 1 pkt 5a ustawa o systemie oświaty). Zapewnienie bezpieczeństwa nie dotyczy wyłącznie infrastruktury, ale kontrolki zachowania uczniów i nauczycieli.

W obowiązki dyrektora szkoły wpisuje się zatem także reagowanie na wszelkie przejawy agresji wśród uczniów. Jeżeli rodzice stwierdzają, że ich dziecko jest ofiarą przemocy ze strony rówieśników i zgłoszą ten fakt do dyrektora szkoły, to jest on zobligowany do natychmiastowego usunięcia tych zachowań. Brak reakcji ze strony szkoły stanie się podstawą do zgłoszenia sprawy do kuratorium a nawet sądu rodzinnego.

Dyrektor szkoły ma obowiązek zgłaszania popełniania czynów karalnych

Wszystkie okoliczności wskazujące na demoralizację u osób nieletnich powinny spotkać się z reakcją ukierunkowaną na przeciwdziałanie temu zjawisku , przede wszystkim jednak dyrektor szkoły ma obowiązek zawiadomienia o tym rodziców lub opiekunów, sądu rodzinnego, Policji lub innego właściwego organu (art. 4 § 1-2 ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich).

Jeżeli rodzice pokrzywdzonego ucznia stwierdzą, że dyrektor szkoły nie realizował tych obowiązków, to mogą zgłosić sprawę do kuratorium oświaty podnosząc iż nie zostały dopełnione podstawowe obowiązki dyrektora szkoły, w związku z czym w szkole nie są zapewnione bezpieczne warunki pracy, które gwarantować ma ustawa o systemie oświaty.

Ponadto rodzice są uprawnieni do tego, by na podstawie art. 4 § 1-2 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich o zachowaniu agresywnego ucznia poinformować odpowiednie organy.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37053 )
Array ( [docId] => 37053 )