Kiedy dyrektor powinien odwołać opiekuna stażu?

Autor: Leszek Zaleśny
Data: 24-10-2016 r.

Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającym staż dyrektor przedszkola przydziela opiekuna zobowiązanego do udzielania pomocy. Jeżeli zadanie to nie może być realizowane lub jest realizowane niewłaściwie, należy odwołać opiekuna z funkcji i powołać nowego. W przeciwnym razie stażysta będzie mógł złożyć skargę do organu prowadzącego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach w czasie trwania stażu dyrektor szkoły może zmienić nauczycielowi opiekuna stażu. Przepisy nie precyzują, w jakiej formie ma być przeprowadzona zmiana opiekuna stażu. Dyrektor przedszkola ma dużą swobodę w zakresie zdefiniowania szczególnie uzasadnionych przypadków.

Dyrektor odwołuje opiekuna w uzasadnionych przypadkach…

Za szczególnie uzasadnione przypadki wymagające zmiany opiekuna stażu dyrektor przedszkola może uznać:

1) udzielenie opiekunowi stażu urlopu dla poratowania zdrowia,

2) przejście opiekuna stażu na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,

3) zmianę miejsca zatrudnienia opiekuna stażu,

4) rozwiązanie z opiekunem stażu stosunku pracy,

5) objęcie stanowiska dyrektora przedszkola przez opiekuna stażu,

6) długotrwała nieobecność opiekuna stażu,

7) niewywiązywanie się z obowiązków opiekuna stażu,

8) przerwanie stażu w przypadku nauczyciela kontraktowego,

9) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, będącego opiekunem stażu, objętego postępowaniem dyscyplinarnym,

10) prawomocne ukaranie opiekuna stażu karą dyscyplinarną.

…lub na wniosek stażysty bądź opiekuna

Dyrektor może zmienić opiekuna stażu także na uzasadniony wniosek nauczyciela odbywającego staż. Najczęstszymi przyczynami takich wniosków są:

1) brak pomocy nauczycielowi odbywającemu staż w realizacji planu rozwoju zawodowego,

2) trwały konflikt pomiędzy opiekunem stażu a nauczycielem odbywającym staż.

Dyrektor może także zmienić opiekuna stażu na jego własny, uzasadniony wniosek wynikający z tego, że np. funkcja opiekuna utrudnia mu w znaczny sposób codzienną pracę nauczyciela, zgadzając się na jej pełnienie, zdecydowanie nie wziął pod uwagę ciężaru obowiązków spoczywających na opiekunie.

Nieuwzględnienie wniosku może skutkować skargą

Nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego przez dyrektorów sprawuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny, zatem może badać zasadność zmiany opiekuna. Nauczyciel niezadowolony z odwołania z funkcji opiekuna stażu może wnieść skargę na czynności podejmowane przez dyrektora do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Odwołany opiekun traci dodatek funkcyjny

Należy pamiętać, że z funkcją opiekuna stażu związany jest dodatek finansowy w wysokości ustalonej regulaminem danej jednostki samorządu terytorialnego.

Nauczyciel odwołany ze stanowiska opiekuna stażu traci prawo do dodatku, bez konieczności wydania decyzji przez dyrektora (funkcja opiekuna nie jest funkcją kierowniczą, zatem nie stosujemy zasad jak przy odwoływaniu z funkcji kierowniczej).

O zmianach dyrektor informuje na piśmie

Ponieważ odbywającemu staż nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu musi być przydzielony opiekun stażu, zatem z dniem odwołania należy powołać kolejnego opiekuna stażu.

Dyrektor odwołuje nauczyciela z funkcji opiekuna stażu pisemnie, z uzasadnieniem i z określonym dniem, informując jednocześnie o zaprzestaniu ulega wypłacanie dodatku funkcyjnego.

Zasady powoływania i odwoływania opiekuna stażu w przedszkolach niepublicznych są takie same jak w przedszkolach publicznych. Wprzedszkolach niepublicznych przedszkolach, przedszkolach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego taki dodatek dla pełniącego funkcję opiekuna stażu może ustalić osoba prowadząca przedszkole.

Leszek Zaleśny specjalista prawa oświatowego, członek zarządu OSKKO

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39638 )
Array ( [docId] => 39638 )