Kontrola dzienników w przedszkolu niepublicznym – jakie są uprawnienia organu przyznającego dotację

Autor: Wanda Pakulniewicz
Data: 02-05-2017 r.

Przepisy nie wskazują, jaką dokumentację powinny prowadzić przedszkola niepubliczne. Wskazują jednak zobowiązania i zadania przedszkola niepublicznego, z których pośrednio można wywieść rodzaj dokumentacji, którą warto prowadzić, aby skutecznie wykazać ich spełnienie. Sprawdź, których dokumentów nie możesz pominąć.

Osoba prowadząca przedszkole niepubliczne może określić w statucie rodzaj dokumentacji, w tym dokumentacji przebiegu nauczania, jaka obowiązuje w danym przedszkolu. Niepubliczne przedszkole obowiązkowo:

 
 • realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego,
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli przedszkoli publicznych; przepisy ust. 6 i art. 7 ust. 1ba stosuje się odpowiednio.
 • realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego,
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli przedszkoli publicznych; przepisy ust. 6 i art. 7 ust. 1ba stosuje się odpowiednio.
 • Przedszkole niepubliczne nie musi prowadzić dzienników…

  Dzienniki zajęć przedszkola ułatwiają wykazanie prawidłowych działań przedszkola podczas kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Ich prowadzenie nie jest jednak obowiązkowe.

  Przykład:
  W przedszkolu niepublicznym urząd gminy podczas kontroli sprawdzał dzienniki zajęć i stwierdził, że jedno dziecko nie było wpisane do dziennika (dziecko uczęszczało dwa miesiące). Było natomiast wykazane w księdze słuchaczy i była umowa z rodzicami. Czy dzienniki zajęć są obowiązkowe w przedszkolu?

  Organ dotujący miał prawo oczekiwać dokumentu potwierdzającego, ile dzieci jest zapisanych do przedszkola oraz potwierdzającego obecność dzieci w przedszkolu, co nie oznacza, że tym dokumentem musiał być dziennik zajęć przedszkola wymagany w przedszkolach publicznych.

  Osoby upoważnione do kontroli przez JST mają prawo wstępu do placówek oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.

  …ale w niektórych przedszkolach jest obowiązkowy

  Powyższe nie dotyczy przedszkoli niepublicznych, które weszły we współpracę z gminami i w związku z tym działają zgodnie z art. 90 ust. 1b ww. ustawy o systemie oświaty. Te przedszkola są zobowiązane do prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania jak w przedszkolach publicznych, czyli mają obowiązek prowadzenia dzienników zajęć przedszkola.

  Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.

 • art. 6 ust. 5, art. 90 ust. 1b, ust. 4 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),
 • § 3 ust. 1–2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170 ze zm.).
 • Wanda Pakulniewicz, specjalista prawa oświatowego

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »
  Array ( [docId] => 40306 )
  Array ( [docId] => 40306 )