Naliczanie dotacji na dzieci 6-letnie – co zmieniło się w praktyce

Autor: Barbara Jarosz
Data: 24-01-2017 r.

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadziła zmiany dotyczące ustalenia nowych zasad obliczania wysokości dotacji oświatowych z art. 90 ustawy o systemie oświaty od 1 stycznia 2017 roku. Od tego czasu, jedno z najczęściej zadawanych pytań dotyczy tego, co zmieniło się w sposobie naliczania dotacji na dzieci 6-letnie od początku 2017 r.?

Podstawowa kwota dotacji stanowi kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez gminę przedszkoli pomniejszonych o:

  • sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie  kształcenia specjalnego, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, oraz statystycznej liczby tych uczniów w tych przedszkolach,
  • iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu, posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach,
  • iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach, posiadającego orzeczenie o potrzebie zajęć  rewalidacyjno-wychowawczych oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych przedszkolach,
  • zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące na rządowe programy edukacyjne w tych przedszkolach.

Środki z subwencji są dzielone między poszczególne samorządy na podstawie tzw. algorytmu podziału subwencji oświatowej, opisywanego w załączniku do rozporządzenia ws. podziału subwencji. Punktem wyjścia w algorytmie jest tzw. standard A.  Obłożony jest systemem wag,  dzięki którym kwota na jednego ucznia zmniejsza się lub wzrasta w zależności od typu i specyfiki szkoły, placówki lub potrzeb ucznia, np. związanych z jego niepełnosprawnością.

Dotacja na dzieci 6-letnie

Na  dzieci 6-letnie  w algorytmie podziału subwencji wprowadzono nowe wagi: P-37, P-38, P-39 oraz P-52. Wartości nowych wag dla dzieci w wieku 6 lat w wychowaniu przedszkolnym zostały oszacowane z uwzględnieniem zróżnicowania rodzajów placówek wychowania przedszkolnego oraz rodzaju miejscowości, w której jest zlokalizowana w przypadku dziecka 6-letniego:

  • w przedszkolu szacuje się, że średnia kwota subwencji wyniesie ok. 4.089 zł,
  • w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub korzystającego z innej formy wychowania przedszkolnego (np. punkty przedszkolne) szacuje się, że średnia kwota subwencji wyniesie ok. 3.650 zł,
  • w placówkach wychowania przedszkolnego na terenach wiejskich i w miastach do 5 tys. mieszkańców zostanie, oprócz powyższych kwot, naliczona dodatkowa kwota subwencji w wysokości ok. 861 zł.
Barbara Jarosz główna księgowa w samorządowej jednostce budżetowej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39939 )
Array ( [docId] => 39939 )