Nowe kompetencje kuratorów oświaty ograniczą omijanie Karty Nauczyciela

Autor: Wysocka Marta
Data: 29-03-2016 r.

Nowe kompetencje kuratorów oświaty mają na celu przywrócenie kontroli nad kształtowaniem sieci publicznych przedszkoli i szkół. W praktyce nowości oświatowe mają doprowadzić do ograniczenia zjawiska wyłączania nauczycieli spod regulacji Karty Nauczyciela.

Wprowadzone do ustawy zmiany stanowią reakcję na dostrzegane w ostatnich latach zjawisko zastępowania przedszkoli samorządowych placówkami prowadzonymi przez inne podmioty. Kurator oświaty oceni czy projektowana sieć przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zapewni wszystkim dzieciom zamieszkałym na terenie gminy, możliwość realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania.

Bez zgody kuratora nie powstanie nowe przedszkole niesamorządowe

Od 23 stycznia 2016 r. pozytywna opinia kuratora oświaty jest potrzebna do wydania zezwolenia na założenie publicznego przedszkola przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego.

Zmiana ma uniemożliwić zastępowanie przedszkoli samorządowych innymi podmiotami stanowiącymi uzupełnienie sieci publicznych przedszkoli.

Kurator opiniuje również plany likwidacji

Zmiana art. 59 ust. 2 ustawy o systemie oświaty uniemożliwia zlikwidowanie lub przekształcenie przedszkola prowadzonego jednostkę samorządu terytorialnego bez uzyskania pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Zgodnie z brzmieniem art. 59 ust. 2c ustawy o systemie oświaty, opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest, tak jak przed nowelizacją, wydawana w drodze postanowienia. Na postanowienie przysługuje:

  1. zażalenie do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – w przypadku postanowienia wydanego przez kuratora oświaty;
  2. wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – w przypadku postanowienia wydanego przez tego ministra.

Niektóre wszczęte postępowania zakończą się bez opinii kuratora

 

Konieczne uzyskanie opinii kuratora

Nie ma konieczności uzyskania opinii kuratora

Zgoda na założenie przedszkola niesamorządowego

Postępowanie w sprawie uzyskania zezwolenia na utworzenie przedszkola wszczęte po wejściu w życie nowych przepisów, tj. po 23 stycznia 2016 r.

Postępowanie w sprawie uzyskania zezwolenia na utworzenie przedszkola wszczęte przed wejściem w życie nowych przepisów, tj. po 23 stycznia 2016 r.

Zgoda na likwidację przedszkola samorządowego

Organ prowadzący wyraził intencję o zamiarze likwidacji placówki, ale do23 stycznia 2016 r. nie zakończył wszczętej procedury ostateczną uchwałą

Organ prowadzący uchwalił uchwałę o likwidacji lub przekształceniu przedszkola przed 23 stycznia 2016 r.

Nowości oświatowe będą korzystne dla nauczycieli

Przywrócenie kontroli kuratorów, a w efekcie – ograniczenie zastępowania przedszkoli publicznych przez inne podmioty – korzystnie wpłynie na sytuację nauczycieli, utrudnione będzie bowiem omijanie regulacji ustawy Karta Nauczyciela.

Zastępowanie samorządowych przedszkoli innymi podmiotami, w których nie mają zastosowania przepisy Karty Nauczyciela stanowi dużą oszczędność dla jednostek samorządu terytorialnego, np. w zakresie gwarancji dotyczących wysokości wynagrodzenia oraz pensum nauczycieli. Działania te zostaną ograniczone wskutek dążenia do racjonalnego kształtowania sieci placówek w sposób gwarantujący wszystkim dzieciom objętym obowiązkiem rocznego wychowania przedszkolnego, zrealizowania go na terenie gminy.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38801 )
Array ( [docId] => 38801 )