Podsumowanie nadzoru pedagogicznego za I półrocze – co musi zawierać

Autor: Jolanta Wasilewska
Data: 03-01-2017 r.

Podsumowanie pracy po pierwszym półroczu jest równie ważne, jak to na zakończenie roku. Spełnia ono funkcję monitorującą i jest informacją dającą odpowiedź na pytanie: gdzie jesteśmy na drodze do osiągnięcia celów ustalonych na dany rok szkolny?

Dyrektor w swoim sprawozdaniu przygotowanym po I półroczu powinien odnieść się nie tylko do wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, ale również przedstawić informacje o działalności przedszkola w I półroczu. Przygotowując wnioski z nadzoru, musisz przeprowadzić analizę dokumentacji nadzoru oraz zebrać informacje od osób odpowiedzialnych za różne aspekty pracy przedszkola – w tym w szczególności liderów zespołów zadaniowych o podjętych działaniach i ich efektach.

Podsumowanie w trzech aspektach

Przede wszystkim musisz podsumować i prze-kazać nauczycielom wnioski wynikające z realizacji planu nadzoru pedagogicznego. Należy w związku z tym odnieść się do ewaluacji, kontroli i wspomagania.

EWALUACJA

Omówienie

Oceń systematyczność i terminowość realizowanego harmonogramu i projektu ewaluacji. Jeśli jakieś badania były przewidziane na pierwsze półrocze i zostały podsumowane, należy przedstawić wnioski z nich wynikające, aby podjąć ewentualne działania korygujące lub uzyskać potwierdzenie słuszności i odpowiedniej efektywności podejmowanych przez przedszkole działań.

Źródło informacji

Opracowanie tej części sprawozdania powinno być poprzedzone rozmową z liderem zespołu do spraw ewaluacji i wysłuchaniem jego sprawozdania. Można również poprosić go o sprawozdanie na piśmie. Ważne są uwagi dotyczące ewentualnych napotkanych problemów, przyczyn nieterminowego realizowania projektu ewaluacji.

KONTROLA

Omówienie

W sprawozdaniu powinno się znaleźć podsumowanie ilościowe przeprowadzonych kontroli oraz ich wyniki. Należy poinformować radę, czy przeprowadzone zostały tylko kontrole planowe, czy również odbyły się kontrole doraźne. Jeśli tak – jak była ich przyczyna. Sprawozdanie powinno odnieść się do wszystkich zaplanowanych tematów.

Źródło informacji

Notatki z kontroli

WSPOMAGANIE

Omówienie

Informacja powinna dotyczyć wniosków z obserwacji – odnosić się do zaplanowanej tematyki. Ważną informacją na temat jakości pracy przedszkola będzie również ta dotycząca dokonanych ocen pracy nauczycieli. Wspomaganie to inspirowanie do podnoszenia kwalifikacji, podejmowanie staży na kolejne stopnie awansu, doskonalenie zawodowe. Dlatego w sprawozdaniu należy zawrzeć informację o liczbie nauczycieli, którzy rozpoczęli staż na kolejny stopień awansu. Należy podsumować podjęte działania w ramach WDN: szkolenia, warsztaty, zajęcia otwarte, szkolenia rady pedagogicznej.

Źródło informacji

Arkusze obserwacji

Karty oceny pracy

Wnioski o rozpoczęcie stażu na kolejny stopień awansu

Arkusze samooceny nauczycieli

Protokoły z zebrań rady pedagogicznej

Dokumentacja WDN

Informacja lidera WDN na temat efektywności podejmowanych działań na podstawie dokonanej ewaluacji WDN

Pamiętaj, aby formułując wnioski z nadzoru pedagogicznego, zarówno podkreślić mocne strony pracy nauczycieli, jak i wskazać obszary, które wymagają poprawy efektywności. Rada pedagogiczna powinna zaś ustalić sposób wykorzystania wniosków.

15 informacji o działalności przedszkola

Informacje o działalności przedszkola mogą dotyczyć:

1. Współpracy z organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny

2. Działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa:

3. Realizacji zadań związanych z kierunkami polityki oświatowej państwa.

4. Realizacji programów własnych napisanych i realizowanych przez nauczycielki.

5. Opracowanych i realizowanych innowacji.

6. Nagród i wyróżnień, które otrzymały nauczycielki, dzieci i przedszkole.

7. Nowatorskich działań podjętych w tym roku szkolnym.

8. Ciekawych działań podjętych przez przedszkole – zorganizowanych konkursów, udziału w akcjach charytatywnych.

9. Współpracy z najbliższym środowiskiem.

10. Zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole.

11. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

12. Wzbogacania bazy przedszkola.

13. Zagrożeń, jakie pojawiły się w I półroczu dla realizacji celów z zakresu wychowania, dydaktyki i opieki nad dziećmi i działań, które zostały podjęte w celu ich uniknięcia w przyszłości.

14. Współpracy z rodzicami.

15. Działań w zakresie promocji przedszkola – współpraca z mediami itp.

Informacje powinny zostać przygotowane w sposób syntetyczny, czytelny i przede wszystkim rzetelny. Tylko obiektywna i szczera ocena działalności przedszkola przyczyni się do podniesienia jego jakości pracy, a taki cel powinien przyświecać wszystkim pracownikom przedszkola. W celu ułatwienia odbioru dużej ilości informacji można przygotować prezentację multimedialną.

Jolanta Wasilewska dyrektor przedszkola nr 8 w Skierniewicach

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 39871 )
Array ( [docId] => 39871 )

Array ( [docId] => 39871 )