Przekazanie dokumentacji w przedszkolu niepublicznym – jakie dokumenty przekazać

Autor: Wanda Pakulniewicz
Data: 22-08-2017 r.

Jak powinno wyglądać przekazanie dokumentacji w przedszkolu niepublicznym, jeżeli zmienia się organ prowadzący oraz dyrektor ? Czy stowarzyszenie, które do tej pory prowadziło przedszkole, ma obowiązek przekazać dokumenty  nowemu stowarzyszeniu, które teraz prowadzi to przedszkole? Jakie dokumenty powinien przekazać dyrektor?

Przepisy nie określają procedury przekazywania dokumentacji przedszkola w związku ze zmianą organu prowadzącego. Dobra praktyka wskazuje, że powinno się to odbyć komisyjnie, z udziałem przedstawicieli obydwu organów prowadzących.  Obydwa organy mogą włączyć do komisji swoich dyrektorów. W ten sposób może nastąpić jednoczesne przekazanie majątku pomiędzy organami i powierzenie majątku nowemu dyrektorowi (jeden dyrektor zda majątek przedszkola komisyjnie, a drugi przejmie go).

Protokół zdawczo-odbiorczy powinien być sporządzony co najmniej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Wcześniej, dyrektor zdający przedszkole, na podstawie polecenia organu prowadzącego, powinien przeprowadzić inwentaryzację składników majątkowych i dokumentacji.

Część dokumentów przekazuje się obligatoryjnie a część fakultatywnie

Podczas komisyjnego przekazywania przedszkola powinno nastąpić protokolarne przekazanie w szczególności:

 • dokumentacji pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej przedszkola, w tym dzienników zajęć przedszkola, zatwierdzonych do użytku przedszkola programów wychowania przedszkolnego,
 • statutu przedszkola,
 • procedur, regulaminów.

Ponadto, fakultatywnie może nastąpić przekazanie:

 • dokumentacji dotyczącej rozliczenia dotacji,
 • upoważnień do dokonywania sprostowania błędu i oczywistej omyłki w dokumentacji w dokumentacji przebiegu nauczania,
 • księgi inwentarzowej,
 • dokumentacji księgowej,
 • dokumentacji pracowniczej i kadrowej, w tym:
 • planu ewakuacji,
 • testów lub certyfikatów na sprzęt i inne wyposażenie,
 • instrukcji o zasadach udzielania pierwszej pomocy (w apteczkach),
 • zaświadczeń o przeszkoleniu nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
 • rejestru wypadków uczniów oraz dokumentacja powypadkowa,
 • protokołów zebrań rady pedagogicznej (np. księga) – jeśli istnieje rada,
 • pieczątek i pieczęci (wraz z wykazem i wzorami),
 • księgi obiektów wraz z księgami kontroli i przeglądów stanu technicznego budynku,
 • protokołów wewnętrznych kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki (także: kierunki ich poprawy – na piśmie),
 • majątku przedszkola, w tym środków trwałych, majątku ruchomego,
 • środków pieniężnych, w tym stanu środków na rachunku bankowym, stanu należności i zobowiązań,
 • kluczy do pomieszczeń przedszkolnych,
 • ewidencji osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych oraz upoważnień do dostępu i przetwarzania danych osobowych,
 • ewidencji zwolnień lekarskich pracowników,
 • rejestru delegacji służbowych,
 • instrukcji kancelaryjnej,
 • umów z dostawcami usług i inne.

Zmiana organu prowadzącego wymaga dokonania zmiany we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w części dotyczącej organu prowadzącego.

Wanda Pakulniewicz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40611 )
Array ( [docId] => 40611 )

Array ( [docId] => 40611 )