Przekazanie dokumentacji w przedszkolu niepublicznym – jakie dokumenty przekazać

Autor: Wanda Pakulniewicz
Data: 22-08-2017 r.

Jak powinno wyglądać przekazanie dokumentacji w przedszkolu niepublicznym, jeżeli zmienia się organ prowadzący oraz dyrektor ? Czy stowarzyszenie, które do tej pory prowadziło przedszkole, ma obowiązek przekazać dokumenty  nowemu stowarzyszeniu, które teraz prowadzi to przedszkole? Jakie dokumenty powinien przekazać dyrektor?

Przepisy nie określają procedury przekazywania dokumentacji przedszkola w związku ze zmianą organu prowadzącego. Dobra praktyka wskazuje, że powinno się to odbyć komisyjnie, z udziałem przedstawicieli obydwu organów prowadzących.  Obydwa organy mogą włączyć do komisji swoich dyrektorów. W ten sposób może nastąpić jednoczesne przekazanie majątku pomiędzy organami i powierzenie majątku nowemu dyrektorowi (jeden dyrektor zda majątek przedszkola komisyjnie, a drugi przejmie go).

 

Protokół zdawczo-odbiorczy powinien być sporządzony co najmniej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Wcześniej, dyrektor zdający przedszkole, na podstawie polecenia organu prowadzącego, powinien przeprowadzić inwentaryzację składników majątkowych i dokumentacji.

Część dokumentów przekazuje się obligatoryjnie a część fakultatywnie

Podczas komisyjnego przekazywania przedszkola powinno nastąpić protokolarne przekazanie w szczególności:

 • dokumentacji pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej przedszkola, w tym dzienników zajęć przedszkola, zatwierdzonych do użytku przedszkola programów wychowania przedszkolnego,
 • statutu przedszkola,
 • procedur, regulaminów.

Ponadto, fakultatywnie może nastąpić przekazanie:

 • dokumentacji dotyczącej rozliczenia dotacji,
 • upoważnień do dokonywania sprostowania błędu i oczywistej omyłki w dokumentacji w dokumentacji przebiegu nauczania,
 • księgi inwentarzowej,
 • dokumentacji księgowej,
 • dokumentacji pracowniczej i kadrowej, w tym:
 • planu ewakuacji,
 • testów lub certyfikatów na sprzęt i inne wyposażenie,
 • instrukcji o zasadach udzielania pierwszej pomocy (w apteczkach),
 • zaświadczeń o przeszkoleniu nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
 • rejestru wypadków uczniów oraz dokumentacja powypadkowa,
 • protokołów zebrań rady pedagogicznej (np. księga) – jeśli istnieje rada,
 • pieczątek i pieczęci (wraz z wykazem i wzorami),
 • księgi obiektów wraz z księgami kontroli i przeglądów stanu technicznego budynku,
 • protokołów wewnętrznych kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki (także: kierunki ich poprawy – na piśmie),
 • majątku przedszkola, w tym środków trwałych, majątku ruchomego,
 • środków pieniężnych, w tym stanu środków na rachunku bankowym, stanu należności i zobowiązań,
 • kluczy do pomieszczeń przedszkolnych,
 • ewidencji osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych oraz upoważnień do dostępu i przetwarzania danych osobowych,
 • ewidencji zwolnień lekarskich pracowników,
 • rejestru delegacji służbowych,
 • instrukcji kancelaryjnej,
 • umów z dostawcami usług i inne.

Zmiana organu prowadzącego wymaga dokonania zmiany we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w części dotyczącej organu prowadzącego.

Wanda Pakulniewicz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40611 )
Array ( [docId] => 40611 )