Przewodniczący rady pedagogicznej nie posiada szczególnych uprawnień

Data: 08-03-2015 r.

Dyrektor szkoły pełniący funkcję przewodniczącego rady pedagogicznej nie posiada uprzywilejowanej pozycji. Ustawa o systemie oświaty nakłada na niego obowiązki, ale nie wskazuje na wyjątkowe uprawnienia. Dodatkowe obowiązki dyrektora szkoły mają przede wszystkim charakter organizacyjny.

Przewodniczącym rady pedagogicznej zawsze jest dyrektor szkoły, również wówczas, gdy nie jest nauczycielem (art. 40 ust. 4 ustawa o systemie oświaty).  Ustawodawca nie przyznaje mu dodatkowych uprawnień w odniesieniu do podejmowanych przez radę decyzji, ale nakłada obowiązki organizacyjne.

Obowiązki dyrektora szkoły pełniącego funkcję przewodniczącego

Dyrektor szkoły, jako przewodniczący rady pedagogicznej odpowiada za:

  • przygotowanie i prowadzenie zebrań rady,
  • realizowanie zapisów regulaminu rady w zakresie informowania członków o terminie i porządku zebrania

(art. 40 ust. 6 ustawa o systemie oświaty).

Ponadto ustawa o systemie oświaty obliguje przewodniczącego – dyrektora szkoły do przedstawiania radzie pedagogicznej ogólnych wniosków ze sprawowanego przez siebie nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły – nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym (art. 40 ust. 7 ustawa o systemie oświaty).

Ustawa o systemie oświaty nie przewiduje sytuacji, w której obowiązki dyrektora szkoły mogłyby być delegowane na innych jej członków.

Dyrektor szkoły nie posiada dodatkowych przywilejów

Dodatkowe uprawnienia przewodniczącego rady pedagogicznej mogą wynikać z zapisów regulaminu przyjętego przez tę radę na mocy art. 43 ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Jeżeli takich prerogatyw nie przewidziano, to dyrektor szkoły nie może podejmować arbitralnych decyzji w sprawie porządku obrad bądź uznać, że posiada głos rozstrzygający w przypadku uchwał, podczas głosowania których liczba głosów „za” jest równa liczbie głosów „przeciw”.

Ustawa o systemie oświaty w zakresie uprawnień zrównuje wszystkich członków rady pedagogicznej, co oznacza, że dyrektor szkoły pełniący funkcję jej przewodniczącego formalnie nie posiada żadnych szczególnych uprawnień.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36683 )
Array ( [docId] => 36683 )

Array ( [docId] => 36683 )