Sprawdź, kiedy zapoznać nauczyciela z projektem oceny pracy

Autor: Dariusz Dwojewski
Data: 15-05-2017 r.

Dyrektor przedszkola lub szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku. Nauczyciel ma 3 dni na zgłoszenie uwag do projektu oceny. Jakie są konsekwencje przekroczenia tych terminów?

Dyrektor musi dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku o ocenę przez nauczyciela. Do okresu tego nie wlicza się okresów usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela trwającej dłużej niż miesiąc, okresów ferii wynikających z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego, a także okresów urlopu wypoczynkowego, trwającego nieprzerwanie co najmniej 14 dni kalendarzowych – dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których nie są przewidziane ferie.

Obowiązek zapoznania nauczyciela z projektem oceny pracy …

Ponadto dyrektor przedszkola lub  szkoły jest obowiązany zapoznać nauczyciela z pisemnym projektem oceny i wysłuchać jego uwag i zastrzeżeń. Nauczyciel może zgłosić swoje uwagi na piśmie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia zapoznania się z projektem oceny.

… bez odrębnego terminu

Powyższe oznacza, że terminem na dokonanie oceny pracy nauczyciela jest termin 3 miesięcy liczony od dnia złożenia wniosku. Przepisy nie określają konkretnego terminu na zapoznanie nauczyciela z projektem oceny pracy, niemniej można przyjąć, że powinno to przypadać nie później niż 3 dni robocze przed upływem 3-miesięcznego terminu na dokonanie oceny.

Przekroczenie terminu – ocena wyróżniająca

Dyrektor obowiązany jest dokonać oceny pracy nauczyciela w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Należy podkreślić, że termin ten ma charakter instrukcyjny. Naruszenie tego terminu nie skutkuje z mocy prawa koniecznością ustalenia wyróżniającej oceny pracy nauczyciela.

Dariusz Dwojewski, prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40350 )
Array ( [docId] => 40350 )