Staż nauczyciela musi rozpocząć się w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć – 6 porad dla dyrektora przedszkola

Autor: Wysocka Marta
Data: 29-08-2016 r.

W pierwszej połowie września nauczyciele rozpoczynają staże na wyższy stopień awansu zawodowego. Prawidłowe rozpoczęcie stażu wymaga podjęcia odpowiednich czynności przez dyrektora. Sprawdź, jakie kroki przedsięwziąć, aby zapewnić możliwość awansu zawodowego bez trudności oraz jak pokonywać pojawiające się przeszkody.

Porada 1. Staż musi rozpocząć się w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć

Staż nie rozpoczyna się, jeśli nauczyciel złożył wniosek bądź rozpoczął zatrudnienie po upływie 14 dni od pierwszego dnia roku szkolnego. Bez znaczenia pozostaje tu przyczyna opóźnienia. Nawet gdyby opóźnienie wynikało z przyczyn niezawinionych przez nauczyciela np. z powodu choroby, to staż nie może być otwarty po przekroczeniu tego terminu. Termin 14 dni na rozpoczęcie stażu nauczyciela ma charakter nieprzywracalny, gdyż jest terminem prawa materialnego.

Porada 2. Nauczyciel musi być zatrudniony co najmniej na pół etatu

 

Staż nie może być rozpoczęty jeśli nauczyciel do niego przystępujący jest zatrudniony w wymiarze niższym niż połowa etatu. Poza tym do otwarcia stażu nie dojdzie, jeśli od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego nie upłynie odpowiedni okres karencji:

  • dla nauczyciela kontraktowego – 2 lata,
  • dla nauczyciela mianowanego – 1 rok.

Pamiętajmy, że aby okres karencji płynął, wystarczające jest samo zatrudnienie, bez względu na to czy nauczyciel faktycznie wykonuje pracę. Okres karencji uwzględniamy inaczej niż np. w przypadku okresu pracy potrzebnego do ustalenia prawa do tzw. „trzynastki”

Porada 3. Staż rozpoczyna się nawet wtedy, gdy nauczyciel został zatrudniony krótkoterminowo

Staż rozpoczyna się bez względu na okres, na jaki nauczyciel został zatrudniony. Jeśli nawet nauczyciel został zatrudniony w celu zastępstwa to nie stanowi to przeszkody w otwarciu stażu.  Dyrektor nie może bowiem wykluczyć prawdopodobieństwa ponownego zatrudnienia nauczyciela w tym samym lub innym przedszkolu przed upływem 3 miesięcy od dnia zakończenia pierwszego zatrudnienia, co pozwoliłoby na kontynuację stażu.

Staż nie zostanie otwarty tylko wtedy, jeżeli to sam nauczyciel zawnioskuje o odstąpienie od stosowania względem niego przepisów regulujących awans zawodowy.

Porada 4. Dla nauczyciela stażysty i kontraktowego - opiekun stażu

Opiekunem stażu w przedszkolu publicznym może być wyłącznie nauczyciel mianowany i dyplomowany. Opiekuna należy wybrać jedynie spośród nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, w którym pracuje nauczyciel realizujący staż.

Opiekunem stażu może być nie tylko nauczyciel o kwalifikacjach tożsamych z kwalifikacjami nauczyciela odbywającego staż. Wystarczy, aby był to nauczyciel, który posiada stopień co najmniej mianowanego.

Porada 5. Opiekunem stażu może być także dyrektor

Najpoważniejszy problem wystąpi jednak, jeśli w przedszkolu poza dyrektorem nie będzie zatrudniony ani jeden nauczyciel w stopniu mianowanego lub dyplomowanego. W takiej sytuacji dyrektorowi nie pozostaje nic innego, jak tylko samemu objąć funkcję opiekuna. Jeśli natomiast dyrektor nie jest nauczycielem, wówczas powinien zatrudnić nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego w celu pełnienia funkcji opiekuna stażu. Brak nauczyciela, który mógłby pełnić funkcję opiekuna stażu poskutkuje z całą pewnością odmową nadania stopnia awansu zawodowego, a w zależności od okoliczności danego przypadku nauczyciel może nawet pociągnąć dyrektora do odpowiedzialności odszkodowawczej.

Porada 6. Należy stworzyć odpowiednie warunki do realizacji stażu

Już od początku stażu nauczyciel powinien mieć zagwarantowane należyte warunki do jego realizacji i przygotowania się do postępowania przed komisją kwalifikacyjną bądź egzaminacyjną. Warunki te to nie tylko pomoc opiekuna stażu, ale także możliwość:

  • obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych prowadzonych w szkole, w szczególności zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub rodzaju zajęć,
  • udziału w formach kształcenia ustawicznego, jeżeli wynika to z zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego i potrzeb przedszkola,
  • korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych placówek i instytucji oświatowych.

O ile więc nauczycielowi można przydzielić opiekuna stażu o odmiennych kwalifikacjach zawodowych, o tyle należy mu również zapewnić możliwość obserwacji zajęć tego samego przedmiotu lub rodzaju. Jeśli w szkole nie ma innego nauczyciela prowadzącego takie zajęcia, wówczas dyrektor powinien zapewnić nauczycielowi możliwość obserwacji zajęć w innej placówce.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39395 )
Array ( [docId] => 39395 )