Terminy związane z realizacją planu nadzoru pedagogicznego

Data: 16-11-2012 r.

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą musi zapoznać radę pedagogiczną z planem nadzoru pedagogicznego na który składają się zakres ewaluacji problemowej oraz tematyka kontroli planowanych. Plan nadzoru pedagogicznego należy realizować zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu.

Rozporządzenie MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego szczegółowo określa zasady realizacji planu nadzoru pedagogicznego, najważniejsze obowiązki nakładając na dyrektora szkoły. Rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego precyzyjnie określa terminy, w których dyrektor szkoły może podejmować działania związane z przebiegiem realizacji planu nadzoru pedagogicznego.

Ewaluacja problemowa – terminy dla dyrektora szkoły

Po przeprowadzeniu ewaluacji zewnętrznej organ nadzoru pedagogicznego ma 7 dni na przedstawienie jej wyników radzie pedagogicznej szkoły. W ciągu kolejnych 7 dni sporządzany jest dokładny raport, w którym zawarte są informacje o:

  • wynikach ewaluacji,
  • poziomie spełniania wymagań oraz
  • wnioskach z ewaluacji.

Dyrektor szkoły w ciągu 7 dni od otrzymania raportu może zgłosić do organu realizującego plan nadzoru pedagogicznego pisemne zastrzeżenia. Organ ten musi dokonać rozpatrzenia pisma w ciągu 14 dni od jego otrzymania. Raport zostanie poprawiony, jeżeli zgłoszone zastrzeżenia uznane zostaną za zasadne.

W sytuacji, gdy organ realizujący plan nadzoru pedagogicznego, ustali dla któregokolwiek z wymagań poziom E, dyrektor szkoły zobligowany jest do sporządzenia programu z harmonogramem działań naprawczych.

 

Kontrola planowana – dyrektor szkoły może odmówić podpisania protokołu

Protokół z kontroli planowanej jest sporządzany w ciągu 7 dni od zakończenia kontroli. Jeżeli dyrektor szkoły nie zgadza się z jego treścią, może odmówić złożenia podpisu i w ciągu 7 dni złożyć wyjaśnienia przyczyn odmowy.

Organ realizujący plan nadzoru pedagogicznego może zarządzić przeprowadzenie dodatkowych czynności kontrolnych. Jeżeli w wyniku pojętych działań organ sprawujący nadzór uzna zastrzeżenia dyrektora za słuszne – w protokole zostaną zamieszczone stosowne adnotacje. Jeżeli czynności te potwierdzą wyniki pierwszej kontroli, organ realizujący plan nadzoru pedagogicznego w ciągu 14 dni od otrzymania zastrzeżeń sporządzi pisemną odpowiedź, którą otrzyma dyrektor szkoły.

Podstawa prawna:

art. 9 ust. 1-2, art. 10, 15, 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. Nr 168, poz. 1324)

Opracowanie redakcyjne: Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30101 )
Array ( [docId] => 30101 )