Wszystkie artykuły

  Oświata 08.01.2018
  Podsumowanie I półrocza w przedszkolu – o czym pamiętać podsumowując pierwszy semestr po reformie
  Zakończenie półrocznej pracy przedszkola to odpowiedni czas, by omówić z radą pedagogiczną sprawy istotne dla jakości jego pracy i dalszego rozwoju. Skorzystaj ze wskazówek, dzięki którym przekażesz nauczycielom wszystkie niezbędne informacje. Po pierwsze przedstaw radzie pedagogicznej wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Po drugie – udziel informacji o dotychczasowej działalności ...

  Nadzór pedagogiczny 27.11.2017
  Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych przez nauczyciela w trakcie studiów – czy jest możliwe
  Sprawdź, czy nauczyciel wspierający w przedszkolu, który jest w trakcie podyplomowych studiów na kierunku oligofrenopedagogika, może prowadzić zajęcia rewalidacyjne z wychowankami z niepełnosprawnością intelektualną.Zgodnie z § 7 ust. 10 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie ...

  Nadzór pedagogiczny 19.11.2017
  Zmiany w statucie – czy można zmienić liczbę paragrafów?
  Termin na opracowanie i uchwalenie statutów zgodnych z przepisami ustawy Prawo oświatowe upływa 30 listopada 2017 r. Ustawa Prawo oświatowe szczegółowo określa obligatoryjną treść nowych statutów – w wielu przypadkach konieczne jest wprowadzenie wielu zmian, a to rodzi pytanie – czy nowy statut musi zawierać taką samą liczbę paragrafów, jak poprzedni?Dotychczasowe statuty przedszkoli, ...

  Nadzór pedagogiczny 13.11.2017
  Plan finansowy przedszkola na 2018 rok – opracowanie, zatwierdzanie, modyfikacje
  Opracowanie planu finansowego przedszkola to jedno z najważniejszych zadań spoczywających na dyrektorze w ostatnim kwartale roku. Sprawdź, jakie czynności podejmuje organ prowadzący, a jakie dyrektor przedszkola.Przed opracowaniem planu konieczne jest sporządzenie projektu uchwały budżetowej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Projekt uchwały budżetowej musi zostać złożony ...

  Nadzór pedagogiczny 07.11.2017
  Zasady wpisywania tematów w dzienniku przedszkola określa dyrektor
  Dziennik zajęć przedszkola powinien przekonywać, że podstawa programowa jest realizowana, jednak przepisy nie wskazują, jak formułować tematy, aby nie pozostawiało to wątpliwości. Jak od 1 września 2017 r. powinien wyglądać wpis tematu dziennego i tematów w dzienniku przedszkola i co powinien zawierać?Przedszkole jest zobowiązane do realizacji programów wychowania przedszkolnego uwzględniających ...

  Nadzór pedagogiczny 31.10.2017
  5 zmian istotnych dla dyrektora w zakresie nadzoru pedagogicznego
  Reforma oświaty objęła także nadzór pedagogiczny. Zmiany w zakresie nadzoru wprawdzie nie są rewolucyjne. Niemniej jednak na dyrektorów zostały nałożone nowe obowiązki w zakresie stałego monitorowania pracy szkoły i wspomagania. Monitorowanie stało się formą nadzoru pedagogicznego, zaś w przypadku wspomagania zaobserwować można istotne zwiększenie jego roli. Dowiedz się, jakie ...

  Nadzór pedagogiczny 17.10.2017
  Według jakich zasad nowelizować statut przedszkola
  Prawo nie określa jak nowelizować akty wewnętrzne przedszkola, takie jak statut czy uchwały. Istnieją  jednak szczegółowe wytyczne w zakresie tworzenia i nowelizacji aktów prawa takich jak ustawy, rozporządzenia – nie ma przeszkód, aby posługiwać się nimi nowelizując statut przedszkola.  Jak wprowadzać nowelizację w tekst statutu oraz jak je zaznaczać, aby były widoczne?Przy ...

  Nadzór pedagogiczny 17.10.2017
  Diagnoza przedszkolna w roku szkolnym 2017/2018
  Zmiany w przepisach dotyczących diagnozy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole nie wprowadziły zmian w procedurze przeprowadzania czynności z nią związanych. Diagnozę poprzedzającą wydanie informacji warto przeprowadzić w ośmiu etapach.W roku szkolnym 2017/2018 diagnozę dojrzałości szkolnej opracowuje się dla dzieci, które we wrześniu 2018 roku mają rozpocząć naukę w szkole. ...

  Nadzór pedagogiczny 10.10.2017
  Znamy nowe kryteria oceny pracy dyrektora przedszkola i dyrektora szkoły
  Kryteria oceniania nauczycieli od 1 września 2018 r. ma określać nowe rozporządzenie wydane na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. W rozporządzeniu określone zostaną także kryteria oceny dyrektora przedszkola i szkoły – przewiduje się, że zostaną one podzielone na trzy obszary. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kryteriów i ...

  Nadzór pedagogiczny 03.10.2017
  Informacja o dotacji dla przedszkola niepublicznego jest informacją publiczną
  Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych wskazuje, że niektóre informacje wymagają udostępnienia, a wniosek musi być rozpatrzony w ściśle określonej formie. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, w jakim zakresie do przedszkoli niepublicznych mają zastosowanie regulacje ustawy o dostępie do informacji publicznej. Błędne przekonanie, że przedszkole niepubliczne nie jest podmiotem ...