Wszystkie artykuły

  Nadzór pedagogiczny 25.07.2017
  Warunki zatrudnienia wicedyrektora od września 2017
  Czy dyrektor szkoły podstawowej może zatrudnić od 1 września 2017 r. dyrektora wygaszanego gimnazjum na 1/2 etatu i powołać go na wicedyrektora szkoły podstawowej za zgodą organu prowadzącego? Szkoły mieszczą się w jednym budynku.Dyrektor wygaszanego gimnazjum, które nie będzie włączane czy przekształcane 1 września 2017 r. będzie mógł jednocześnie pełniąc funkcję dyrektora ...

  Nadzór pedagogiczny 03.07.2017
  Od 1 września 2017 r. wzmocnienie roli wspomagania nauczycieli
  Reforma oświaty nie wprowadza zasadniczych zmian w zakresie samej idei nadzoru pedagogicznego i rozwiązań regulowanych z poziomu ustawy. Nadal aktualne pozostają też zadania i formy nadzoru wynikające z rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego. Dokonano jednak zmian w zakresie roli dyrektor w procesie wspomagania nauczycieli – sprawdź, jak zmieni się zakres Twoich obowiązków.Aktualnie ...

  Nadzór pedagogiczny 27.06.2017
  Nie tylko notariusz może poświadczyć dokumenty do awansu zawodowego
  Awans zawodowy ma charakter postępowania administracyjnego zatem należy się w sprawie awansu zawodowego nauczyciela kierować uregulowaniami kodeksu postępowania administracyjnego. Oznacza to, że dokumenty potrzebne do awansu zawodowego mogą być poświadczone także przez osobę niebędącą notariuszem.Awans zawodowy ma charakter postępowania administracyjnego, zatem wymagane dokumenty, ...

  Nadzór pedagogiczny 06.06.2017
  Podsumowanie pracy przedszkola w roku 2016/2017 – 5 zadań dyrektora
  Dyrektor musi zaplanować zebranie rady pedagogicznej, zgromadzić i przeanalizować wszystkie dokumenty. Sprawna organizacja podsumowującego posiedzenia rady pedagogicznej jest zadaniem dyrektora, ale bez aktywnego udziału nauczycieli niemożliwa do wykonania. ZADANIE 1. Zgromadzenie i przygotowanie dokumentacji przed posiedzeniem radyAby rzetelnie podsumować roczną pracę placówki i przygotować ...

  Nadzór pedagogiczny 30.05.2017
  17 dokumentów, które trzeba przekazać nowemu dyrektorowi przedszkola
  Pierwszego dnia po rozpoczęciu kadencji dyrektor przejmuje odpowiedzialność za placówkę. Od współpracy z ustępującym dyrektorem zależy  start – zaniedbania mogą mieć poważne konsekwencje w dalszym kierowaniu przedszkolem. Sprawdź, jakie dokumenty musisz przekazać swojemu następcy.Przepisy prawa oświatowego nie ułatwiają zadania, gdyż nie zawierają żadnych regulacji dotyczących ...

  Nadzór pedagogiczny 22.05.2017
  Będzie nowelizacja Karty Nauczyciela – jakie zmiany planuje MEN
  W połowie maja 2017 r. rozpoczęły się prace Zespołu do spraw kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Zespół ma przygotować koncepcje zmian w systemie kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Oprócz tego resort edukacji pracuje nad wprowadzeniem innych zmian w Karcie Nauczyciela – sprawdź co może się zmienić. Nowelizacja Karty Nauczyciela zapowiadana jest już od kilku miesięcy, jednak ...

  Nadzór pedagogiczny 15.05.2017
  O wszczęciu procedury oceny pracy katechety trzeba powiadomić biskupa diecezjalnego
  Oceny pracy katechety należy dokonywać w oparciu o te same kryteria, które stosuje się do pozostałych nauczycieli. Nieco inaczej kształtuje się jednak kwestia autonomii dyrektora – przed ustaleniem oceny musi on bowiem zwrócić się o ocenę merytoryczną nauczyciela do biskupa diecezjalnego. W jakim terminie to zrobić i o czym pamiętać?Dokonując oceny pracy katechety dyrektor przedszkola ...

  Nadzór pedagogiczny 15.05.2017
  Sprawdź, kiedy zapoznać nauczyciela z projektem oceny pracy
  Dyrektor przedszkola lub szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku. Nauczyciel ma 3 dni na zgłoszenie uwag do projektu oceny. Jakie są konsekwencje przekroczenia tych terminów? Dyrektor musi dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku o ocenę przez nauczyciela. ...

  Nadzór pedagogiczny 09.05.2017
  6-latki bez dotacji przedszkolnej – nowe rozporządzenie już obowiązuje
  Od 5 maja 2017 r. obowiązuje rozporządzenie regulujące zasady dotowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Nowe przepisy wskazują, że dotacja przedszkolna nie obejmuje już 6-latków.Rozporządzenie MEN w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego określa: tryb udzielania dotacji, sposób i terminy ustalania ...

  Nadzór pedagogiczny 09.05.2017
  Zadania z zakresu kontroli zarządczej w przedszkolu można delegować
  Duży zakres zadań do wykonania przez dyrektora powoduje konieczność scedowania ich na innych pracowników w formie delegowania uprawnień – o ile jest to możliwe. To nie powinno wykluczać możliwości dyscyplinowania pracowników i nadzorowania efektów ich pracy.Zalecenie dotyczące delegowania uprawnień do podejmowania decyzji zostało uwzględnione w załączniku do komunikatu nr 23 Ministra ...