Wszystkie artykuły

  Nadzór pedagogiczny 09.05.2017
  Ocena dorobku zawodowego, gdy opiekun stażu nie przedłożył jej projektu
  Po otrzymaniu sprawozdania ze stażu nauczyciela masz 21 dni na dokonanie oceny jego dorobku zawodowego. W terminie 14 dni od zakończenia stażu opiekun nauczyciela powinien przedłożyć projekt tej oceny. Jak należy postąpić, gdy opiekun takiego projektu nie przedłoży? Czy czas na dokonanie oceny ulega wydłużeniu?Za ustalenie oceny dorobku zawodowego odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola, ...

  Nadzór pedagogiczny 02.05.2017
  Kontrola dzienników w przedszkolu niepublicznym – jakie są uprawnienia organu przyznającego dotację
  Przepisy nie wskazują, jaką dokumentację powinny prowadzić przedszkola niepubliczne. Wskazują jednak zobowiązania i zadania przedszkola niepublicznego, z których pośrednio można wywieść rodzaj dokumentacji, którą warto prowadzić, aby skutecznie wykazać ich spełnienie. Sprawdź, których dokumentów nie możesz pominąć. Osoba prowadząca przedszkole niepubliczne może określić w ...

  Nadzór pedagogiczny 02.05.2017
  Dwie procedury ustalania terminu zakończenia stażu nauczyciela
  Nauczyciel może być nieobecny w pracy nawet półtora roku w trakcie stażu na wyższy stopień awansu zawodowego, o ile jest to spowodowane korzystaniem z urlopów związanych z rodzicielstwem. Sprawdź szczegóły i poznaj dwie procedury  przedłużania stażu nauczycieli w zależności od przyczyny nieobecności.Karta Nauczyciela przewiduje, że staż na wyższy stopień awansu może zostać ...

  Nadzór pedagogiczny 24.04.2017
  Jakie zmiany trzeba wprowadzić do statutu przedszkola w związku z reformą systemu oświaty
  Jednym z najważniejszych obowiązków rady pedagogicznej przedszkola w związku z reformą systemu oświaty jest zaktualizowanie statutu placówki, który należy dostosować do nowych przepisów. Jakie postanowienia należy zaktualizować oraz jak to zrobić – wyjaśniamy w artykule.Postanowienia statutu powinny wynikać z obowiązujących przepisów prawa i być z nimi zgodne. Wprowadzana od ...

  Nadzór pedagogiczny 04.04.2017
  W jakim terminie i jakiej formie przygotować podsumowanie nadzoru?
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego wyznacza jedynie ogólne ramy czasowe procesu ewaluacji wewnętrznej zbieżne z tworzeniem przez dyrektora szkoły planu nadzoru pedagogicznego i zdawaniem z niego sprawozdania. Szczegółowy harmonogram zadań związanych z procesem ewaluacji ustalany jest wewnętrznie w każdej szkole.Obecnie obowiązujące ...

  Nadzór pedagogiczny 04.04.2017
  Jaki raport z ewaluacji jest „prawidłowy”?
  Jaki raport jest „prawidłowy” to często zadawane pytanie podczas szkoleń dotyczących ewaluacji. Udzielenie na nie odpowiedzi nie jest proste, ponieważ standard pisania raportu z ewaluacji nie wynika z prawa, ale z metodologii badań pedagogicznych oraz dobrych praktyk.Cechy dobrego raportuDyrektorzy, zapytani o to, jaki raport chcieliby przygotować dla swojej szkoły i co braliby pod uwagę ...

  Nadzór pedagogiczny 04.04.2017
  Częstotliwość przeprowadzania hospitacji nauczycieli
  Czy nauczyciel dyplomowany musi być co roku hospitowany na zajęciach przez dyrektora?Dyrektor, wypełniając zadania z nadzoru pedagogicznego, ma pełną autonomię w doborze metod i określaniu warunków prowadzenia nadzoru. Planowe i doraźne działania prowadzone przez dyrektorów (w tym kontrole) powinny wynikać z potrzeb szkoły/ placówki (w tym z wniosków i rekomendacji z poprzedniego roku ...

  Nadzór pedagogiczny 27.03.2017
  Nowa podstawa programowa – siedem zadań dyrektora przedszkola
  Obowiązek wdrożenia od 1 września 2017 r. nowej podstawy programowej obliguje przedszkole do uważnej analizy przepisów oraz podjęcia działań, które zapewnią osiągnięcie zakładanych efektów realizacji zadań i przygotowanie dzieci do rozpoczęcia Zadania dyrektora w związku z wprowadzeniem nowej podstawy wynikają z odpowiedzialności za dydaktyczny i wychowawczy poziom pracy przedszkola ...

  Nadzór pedagogiczny 21.03.2017
  Konkurs na dyrektora przedszkola – jakich pytań można się spodziewać?
  Większość pytań dotyczy zamierzeń przedstawionych w koncepcji rozwoju przedszkola. Zatem kandydat na dyrektora przedszkola powinien bardzo dobrze tę koncepcję znać i umieć rozwinąć oraz uzasadnić wszystkie zawarte w niej planowane działania. Jakie są najczęściej zadawane pytania podczas konkursu na dyrektora przedszkola?Komisja, po rozmowie z każdym z kandydatów dopuszczonych do ...

  Nadzór pedagogiczny 07.03.2017
  Koncepcję rozwoju przedszkola można przygotować w dowolnej formie
  Przepisy nie określają formy, w jakiej ma być określona koncepcja rozwoju przedszkola podczas ubiegania się o stanowisko dyrektora. Forma ta może być więc dowolna. Pamiętaj jednak, że jej niedołączenie do dokumentacji spowoduje odrzucenie kandydatury.Jednym z dokumentów wymaganych od kandydatów na stanowisko dyrektora przedszkola lub placówki jest uzasadnienie przystąpienia do konkursu ...