Wszystkie artykuły

  Nadzór pedagogiczny 18.02.2017
  Monitorowanie realizacji podstawy programowej – zadania dyrektora
  Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły i sprawuje nadzór nad jej działalnością. Również sposób monitorowania realizacji podstawy programowej powinien zależeć od decyzji dyrektora. Nie ma gotowego i uniwersalnego narzędzia do badania realizacji podstawy programowej.4 etapy związane z monitorowaniemPodstawa programowa to zakres treści nauczania, umiejętności oraz wymagań. Badając ...

  Nadzór pedagogiczny 02.02.2017
  Dyrektor ustala sposób prowadzenia obserwacji zajęć
  Ideą wewnętrznego nadzoru pedagogicznego jest prowadzenie działań zgodnie z potrzebami szkoły. Jednocześnie nadzór ma charakter planowy, zatem obserwacje powinny być prowadzone zgodnie ze sposobem ustalonym przez dyrektora.Obowiązki dyrektora związane z nadzoremDyrektor szkoły w ramach sprawowanego nadzoru: przeprowadza ewaluację wewnętrzną, kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli ...

  Nadzór pedagogiczny 24.01.2017
  W którym dzienniku odnotowywać zajęcia z religii w przedszkolu
  Zajęcia z religii nie są uwzględnione w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, ale dyrektor przedszkola prowadzi nadzór pedagogiczny nad jej nauczaniem. Czy skoro nie są to zajęcia obowiązkowe, to należy odnotowywać je w dzienniku innych zajęć? Sprawdź, czy prawidłowo prowadzisz dokumentację.Specyfika organizowania zajęć z religii, które, podobnie jak zajęcia realizowane ...

  Nadzór pedagogiczny 24.01.2017
  Naliczanie dotacji na dzieci 6-letnie – co zmieniło się w praktyce
  Nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadziła zmiany dotyczące ustalenia nowych zasad obliczania wysokości dotacji oświatowych z art. 90 ustawy o systemie oświaty od 1 stycznia 2017 roku. Od tego czasu, jedno z najczęściej zadawanych pytań dotyczy tego, co zmieniło się w sposobie naliczania dotacji na dzieci 6-letnie od początku 2017 r.?Podstawowa kwota dotacji stanowi kwotę wydatków ...

  Nadzór pedagogiczny 17.01.2017
  Zadania dyrektora w zakresie nadzoru pedagogicznego od września 2017 r.
  Dotychczasowe zadania dyrektora w związku ze sprawowanym nadzorem pedagogicznym pozostają w zasadzie bez zmian po wejściu w życie nowych przepisów oświatowych. Nowością jest obowiązek zapewnienia uczniom możliwości korzystania w szkole z gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Sprawdź szczegóły!11 zadań dyrektoraZadania dyrektora związane z nadzorem pedagogicznym obejmują: kierowanie działalnością ...

  Nadzór pedagogiczny 16.01.2017
  Zimowe zajęcia na świeżym powietrzu służą realizacji podstawy programowej
  Jednym z celów wychowania przedszkolnego jest kształtowanie świadomości zdrowotnej i nawyku dbania o zdrowie u dzieci. Realizacja tych założeń nie jest możliwa bez zajęć na świeżym powietrzu – również zimą. Sprawdź, jak wykorzystać ten czas, aby osiągać efekty edukacyjne przewidziane w podstawie programowej.Zgodnie z podstawą programową zabawy i gry ruchowe, zajęcia porządkowe, ...

  Nadzór pedagogiczny 03.01.2017
  Najważniejsze zadania dyrektora związane z podsumowaniem I półrocza w szkole
  Dyrektor szkoły odpowiada za sprawne i bezbłędne przeprowadzenie klasyfikacji śródrocznej. Do jego zadań, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, należy dbanie o przestrzeganie przez nauczycieli zasad klasyfikowania uczniów i zapobieganie konfliktom zaburzającym współdziałanie nauczycieli w realizowaniu tych zadań. Ale to nie jedyne zadania dyrektora szkoły na koniec półrocza ...

  Nadzór pedagogiczny 03.01.2017
  Podsumowanie nadzoru pedagogicznego za I półrocze – co musi zawierać
  Podsumowanie pracy po pierwszym półroczu jest równie ważne, jak to na zakończenie roku. Spełnia ono funkcję monitorującą i jest informacją dającą odpowiedź na pytanie: gdzie jesteśmy na drodze do osiągnięcia celów ustalonych na dany rok szkolny? Dyrektor w swoim sprawozdaniu przygotowanym po I półroczu powinien odnieść się nie tylko do wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, ...

  Nadzór pedagogiczny 30.11.2016
  Skarga na nauczyciela wystosowana przez uczniów – jak ma postąpić dyrektor
  Zdarza się, że uczniowie składają skargę na nauczyciela. W takiej sytuacji dyrektor szkoły nie może lekceważyć zgłaszanych mu uwag czy skarg dotyczących pracy poszczególnych pracowników, w tym nauczycieli, gdyż może się okazać, że w pracy podwładnych istotnie występują uchybienia, których tolerowanie może przynieść szkodę szkole, jej uczniom i skutkować konsekwencjami dla ...

  Nadzór pedagogiczny 01.11.2016
  Plan nadzoru pedagogicznego w przedszkolu można zmienić w każdym momencie
  Dynamiczne zmiany sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu mogą spowodować konieczność wprowadzenia zmian do planu nadzoru pedagogicznego. Zmiany mogą dotyczyć każdego elementu planu nadzoru, ale trzeba wprowadzić je w odpowiedniej formie, aby mieć pewność, że są zrozumiałe dla nauczycieli.Do zadań dyrektora przedszkola należy opracowanie planu nadzoru pedagogicznego na każdy ...