Wszystkie artykuły

  Nadzór pedagogiczny 01.11.2016
  Do 30 listopada czas na sporządzenie wniosku o dofinansowanie doskonalenia zawodowego
  Środki na doskonalenie zawodowe, o które do końca listopada będzie wnioskował dyrektor, warto wykorzystać na podnoszenie kwalifikacji do nauczania języków obcych. Do 2020 roku nauczyciele nieposiadający uprawnień w tym zakresie mogą je uzupełnić, a wewnątrzszkolne doskonalenie jest korzystną dla nich formą.Realny wpływ na kształt planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego ...

  Nadzór pedagogiczny 24.10.2016
  Kiedy dyrektor powinien odwołać opiekuna stażu?
  Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającym staż dyrektor przedszkola przydziela opiekuna zobowiązanego do udzielania pomocy. Jeżeli zadanie to nie może być realizowane lub jest realizowane niewłaściwie, należy odwołać opiekuna z funkcji i powołać nowego. W przeciwnym razie stażysta będzie mógł złożyć skargę do organu prowadzącego.W szczególnie uzasadnionych ...

  Nadzór pedagogiczny 19.10.2016
  Nowe rozporządzenie w sprawie dokonywania oceny pracy nauczyciela
  Od 1 stycznia 2017 r. oceny pracy dyrektora szkoły lub przedszkola będzie dokonywał organ sprawujący nadzór pedagogiczny. MEN planuje też wprowadzenie zmian w rozporządzeniu w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającegoZgodnie z regulacją, która będzie obowiązywała od 1 stycznia ...

  Nadzór pedagogiczny 12.10.2016
  Jakie procedury dotyczące podnoszenia jakości pracy szkoły należy wprowadzić
  Procedury podnoszenia jakości pracy szkoły wynikają z wymagań stawianych szkołom przez państwo. W szkołach publicznych obowiązuje przeprowadzanie ewaluacji i kontroli wewnętrznej oraz wspomagania nauczycieli. Szkoła może także wprowadzić inne, dowolne metody diagnozowania osiąganych efektów w celu uzyskiwania coraz wyższej jakości pracy.Działania szkoły podnoszące jakość pracySzkoły ...

  Nadzór pedagogiczny 13.09.2016
  Plan rozwoju zawodowego nie spełnia oczekiwań – nie odrzucaj, ale wskaż uchybienia
  Nauczyciel z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, składa wniosek o odbycie stażu. Do wniosku dołącza projekt planu rozwoju zawodowego - musi liczyć się z tym, że dyrektor przedszkola lub szkoły może zwrócić plan do poprawy. Nieuwzględnienie uwag dyrektora może oznaczać ustalenie negatywnej oceny dorobku zawodowego. Plan rozwoju ...

  Nadzór pedagogiczny 29.08.2016
  Staż nauczyciela musi rozpocząć się w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć – 6 porad dla dyrektora przedszkola
  W pierwszej połowie września nauczyciele rozpoczynają staże na wyższy stopień awansu zawodowego. Prawidłowe rozpoczęcie stażu wymaga podjęcia odpowiednich czynności przez dyrektora. Sprawdź, jakie kroki przedsięwziąć, aby zapewnić możliwość awansu zawodowego bez trudności oraz jak pokonywać pojawiające się przeszkody.Porada 1. Staż musi rozpocząć się w ciągu 14 dni od rozpoczęcia ...

  Nadzór pedagogiczny 29.08.2016
  Zmiana rozporządzeniu w sprawie doskonalenia nauczycieli – od 1 października 2016 r. nowe zasady
  Od 1 października 2016 r. doskonalenie zawodowe nauczycieli będą mogły prowadzić tylko placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne jednostki, których statuty przewidują takie działania. Zmiana rozporządzenia wynika z likwidację zakładów kształcenia nauczycieli, tzw. kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych.W projekcie rozporządzenia w sprawie ...

  Nadzór pedagogiczny 23.08.2016
  Rodzice nie mają obowiązku opłacania ubezpieczenia NNW – jakich jeszcze opłat nie można wymagać?
  Żądanie od rodziców pokrycia kosztów ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków, jak również żądania jakichkolwiek oświadczeń w związku z odmową przez nich uiszczenia dobrowolnych ubezpieczeń, jest niedopuszczalną praktyką. To nie wszystko. Dyrektor nie może wymagać również wpłat na komitet rodzicielski, zakup środków czystości czy korzystanie z e-dziennika. ...

  Nadzór pedagogiczny 23.08.2016
  Sprawdź, co musisz wiedzieć o zmianach w prawie przed 1 września 2016 r.
  W przeddzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego dyrektorzy szkół i przedszkoli powinni dokładnie zapoznać się ze wszystkimi zmianami w przepisach oświatowych. Poniżej zamieszczamy wykaz najważniejszych regulacji oraz zmian obowiązujących od 1 września 2016 r. wraz ze wskazaniem podstawy prawnej – sprawdź, które musisz stosować w swoim przedszkolu lub szkole. Regulacje Podstawa ...

  Nadzór pedagogiczny 16.08.2016
  Nowe przepisy w sprawie SIO – rozporządzenie podpisane
  MEN podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej. Nowe przepisy przede wszystkim wprowadzają zmiany odnośnie terminów przekazywania danych do SIO.Mniej terminów przekazywania danych do SIOW rozporządzeniu zmodyfikowano ...