Wszystkie artykuły

  Nadzór pedagogiczny 02.08.2016
  Dyrektor przechowuje tylko część dokumentów związanych z awansem zawodowym
  Przed zakończeniem procedury związanej z awansem zawodowym nauczycieli często pojawiają się wątpliwości – które dokumenty należy przechowywać w przedszkolu lub szkole, a które zwrócić nauczycielowi.  W dokumentacji przechowywanej przez dyrektora placówki pozostawia się dokumenty z okresu stażu nauczyciela na kolejny stopień awansu zawodowego.W dokumentacji przechowywanej przez ...

  Nadzór pedagogiczny 26.07.2016
  Do końca wakacji dyrektor przedszkola musi skontrolować 14 dokumentów
  W trakcie wakacji dyrektor przedszkola musi przeprowadzić przegląd dokumentacji przedszkolnej. Kontroli nie należy odkładać na koniec sierpnia, ponieważ  w razie zauważenia błędów konieczne będzie naniesienie poprawek. Tylko w ten sposób dyrektor nie narazi się na konsekwencje, które organ nadzoru w przypadku wykrycia błędów może wyciągnąć, jeżeli przed rozpoczęciem nowego ...

  Nadzór pedagogiczny 19.07.2016
  Zmiany rozporządzeniu w sprawie doskonalenia nauczycieli – nowe zasady od 1 października 2016 r.
  Od 1 października 2016 r. doskonalenie zawodowe nauczycieli będą mogły prowadzić tylko placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne jednostki, których statuty przewidują takie działania. Zmiana rozporządzenia wynika z likwidacji zakładów kształcenia nauczycieli, tzw. kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych.W projekcie rozporządzenia w sprawie ...

  Nadzór pedagogiczny 11.07.2016
  Plan nadzoru pedagogicznego - do 15 września 2016 r.
  Dyrektor w planie nadzoru pedagogicznego powinien uwzględnić wyniki i wnioski z ewaluacji wewnętrznej oraz przeprowadzanych w minionym roku szkolnym kontroli. Należy także ocenić, jakie efekty przyniosło wspomaganie nauczycieli, i w razie potrzeby, zmienić strategie działania.Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w poprzednim roku szkolnym należy uwzględnić w planie opracowywanym ...

  Nadzór pedagogiczny 07.06.2016
  Wykorzystywanie wniosków z nadzoru pedagogicznego do doskonalenia
  Istotą nie jest samo formułowanie wniosków z nadzoru pedagogicznego, ale przełożenie ich na działania doskonalące. Dlatego też ważne jest, aby dyrektor tworzył strategię działania i inspirował do niego innym pracowników. Warto poznać sposoby wykorzystywania wniosków z nadzoru pedagogicznego.Dyrektor nie powinien działać sam...Dyrektor może i powinien wskazywać strategie działania, ...

  Nadzór pedagogiczny 07.06.2016
  Źródła informacji dotyczących nadzoru pedagogicznego
  Nadzór pedagogiczny sprawowany w szkole obejmuje nadzór wewnętrzny (dyrektora szkoły) i zewnętrzny (wizytatorów kuratorium). Bez względu na podmiot sprawujący nadzór jest on wykonywany w formach: ewaluacji, kontroli i wspomagania, a realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 33 ustawy o systemie oświaty (ocenianie stanu i warunków oraz obserwowanie, analizowanie ...

  Nadzór pedagogiczny 23.04.2016
  Odmowa podpisania arkusza pohospitacyjnego to niedopełnienie obowiązku nauczyciela
  Nauczyciel ma obowiązek podpisania arkusza pohospitacyjnego. Jeżeli tego odmówi, należy ponownie zwrócić się do niego o złożenie podpisu, tym razem w obecności świadka. Zasady hospitowania i prowadzenia dokumentacji hospitacji w przedszkolu lub szkole powinny być nauczycielowi znane zanim jego praca będzie poddana obserwacji. Zasadne jest opracowanie regulaminu/procedury hospitacji. Niepodpisanie ...

  Nadzór pedagogiczny 23.04.2016
  Nieprzyjęcie do przedszkola dziecka 3-letniego nie wymaga wskazania innej placówki
  Nieprzyjęcie dziecka 3-letniego do żadnego ze wskazanych we wniosku przedszkoli nie wymaga wskazywania innego przedszkola, które przyjmie dziecko. W tym roku obowiązek ten dotyczy natomiast dzieci 4-letnich.W razie nieprzyjęcia dziecka 3-letniego do przedszkola organ prowadzący będzie miał obowiązek wskazania dla niego  miejsca realizacji wychowania dopiero od 1 września 2017 r.  Wtedy ...

  Nadzór pedagogiczny 29.03.2016
  Nowe kompetencje kuratorów oświaty ograniczą omijanie Karty Nauczyciela
  Nowe kompetencje kuratorów oświaty mają na celu przywrócenie kontroli nad kształtowaniem sieci publicznych przedszkoli i szkół. W praktyce nowości oświatowe mają doprowadzić do ograniczenia zjawiska wyłączania nauczycieli spod regulacji Karty Nauczyciela. Wprowadzone do ustawy zmiany stanowią reakcję na dostrzegane w ostatnich latach zjawisko zastępowania przedszkoli samorządowych ...

  Nadzór pedagogiczny 08.03.2016
  MEN skontroluje przebieg rekrutacji do przedszkoli
  Uchwały samorządów dotyczące trwającej rekrutacji do przedszkoli będą kontrolowane przez wojewodów. MEN chce w ten sposób upewnić się, że rodzice mają faktyczną możliwość decydowania o tym, czy dzieci we wrześniu 2016 r. rozpoczną naukę w I klasie szkoły podstawowej czy będą kontynuowały wychowanie przedszkolne.We wrześniu naukę w szkole podstawowej obowiązkowo rozpoczynają ...