Wszystkie artykuły

  Nadzór pedagogiczny 02.03.2016
  Harmonogram rekrutacji do przedszkola jest niezmienny
  Dyrektor przedszkola nie może zmieniać terminów rekrutacji ustalonych przez organ prowadzący, jeżeli nie wystąpią szczególne okoliczności uniemożliwiające przeprowadzenie jej w wyznaczonym czasie. Zgodnie z określonymi w rozporządzeniu zasadami postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, organ prowadzący zobowiązany był w terminie do końca ...

  Nadzór pedagogiczny 09.02.2016
  W lutym dyrektor przedszkola kontroluje realizację podstawy programowej
  Jeśli dyrektor zauważy nieprawidłowości w realizacji podstawy programowej, powinien niezwłocznie wezwać nauczyciela na rozmowę oraz wraz z nim wypracować wykaz działań naprawczych. Odpowiednio wczesna reakcja umożliwi naprawienie błędów i zagwarantuje prawidłowe zrealizowanie założeń programowych.W trakcie spotkania z nauczycielem dyrektor musi w pierwszej kolejności zweryfikować, ...

  Nadzór pedagogiczny 08.02.2016
  Nieomówienie z nauczycielem obserwowanej lekcji grozi uchybieniem porządkowi pracy
  Choć wprost z przepisów nie wynika, że z nauczycielem trzeba omówić obserwowaną lekcję, to niezbędne jest przekazanie mu informacji zwrotnej. Dopiero wtedy będzie ona spełniała rolę, którą przypisał jej prawodawca. Nieomówienie z nauczycielem obserwowanej lekcji może skutkować uchybieniem porządkowi pracy.3 cele obserwacji lekcjiDyrektor szkoły obserwuje prowadzone przez nauczycieli ...

  Nadzór pedagogiczny 14.01.2016
  3 zasady zaliczania przedmiotów, gdy uczeń po przerwie wraca do szkoły
  Przy częstych zmianach prawa oświatowego, podstaw programowych i ramowych planów nauczania przyjmowanie ucznia powracającego do szkoły po kilku latach nieobecności wymaga dokładnej analizy dokumentacji. Stosując regułę kontynuacji nauczania, należy mieć na uwadze, że wraz ze zmianą podstawy programowej zmieniają się także nazwy zajęć edukacyjnych.Jeśli różnica w nazewnictwie ...

  Nadzór pedagogiczny 06.01.2016
  Uczeń reprezentujący szkołę w zawodach ma na lekcjach nieobecność
  Wpisy w dzienniku muszą być zgodne ze stanem faktycznym. A zatem uczeń, który nie bierze udziału w zajęciach edukacyjnych, nawet jeśli spowodowane jest to reprezentowaniem szkoły w zawodach sportowych lub konkursach, powinien mieć odnotowaną nieobecność przez nauczyciela, który je prowadzi.Do odnotowywania obecności uczniów na poszczególnych zajęciach edukacyjnych zobowiązani są ...

  Nadzór pedagogiczny 29.12.2015
  Konsekwencje ujawnienia tajemnicy rady pedagogicznej zależą od skali szkody
  Osoby biorące udział w posiedzeniu rady pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. Konsekwencje niedochowania tajemnicy są uwarunkowane skalą wyrządzonej szkody.Dobra osobiste pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej ...

  Nadzór pedagogiczny 18.12.2015
  Wnioski z nadzoru pedagogicznego warto powiązać z podsumowaniem klasyfikacji śródrocznej
  W przepisach oświatowych nie ma określonej formy ani terminu przekazania radzie pedagogicznej uogólnionych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. W pracy dyrektora ważne jest jednak planowanie czynności ułatwiających organizowanie własnych działań, dlatego też wnioski z nadzoru warto połączyć z klasyfikacją śródroczną.Dyrektor decyduje o sposobie i terminie ...

  Nadzór pedagogiczny 16.12.2015
  Dyrektor decyduje o formie podsumowania nadzoru za I półrocze
  Monitorowanie pracy przedszkola, informacja zwrotna dotycząca systematyczności i rytmiczność realizacji planu, ocena jakości prowadzonych działań, a także podstawa do wypracowania rekomendacji do działań projakościowych – takie funkcje pełni tzw. sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego, które dyrektor musi przedstawić radzie pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy w roku. Dobrym momentem ...

  Nadzór pedagogiczny 10.12.2015
  Nauczyciel ma obowiązek podpisać arkusz pohospitacyjny
  Odmowa podpisania przez nauczyciela arkusza pohospitacyjnego z przeprowadzonej kontroli stanowi niedopełnienie jednego z podstawowych obowiązków - rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem i podstawowymi funkcjami szkoły.W takiej sytuacji dyrektor powinien ponownie zwrócić się do nauczyciela o podpisanie arkusza, tym razem jednak w obecności świadka, którym może ...

  Nadzór pedagogiczny 08.12.2015
  Dyrektor szkoły niebędący nauczycielem nie może sprawować nadzoru pedagogicznego
  Dyrektor szkoły niebędący nauczycielem pełni wszystkie zadania wynikające z zajmowanego stanowiska – z wyjątkiem sprawowania nadzoru pedagogicznego. Może więc przewodniczyć szkolnemu zespołowi egzaminacyjnemu na egzaminie gimnazjalnym czy komisji na egzaminie poprawkowym lub klasyfikacyjnym.Nadzór pedagogiczny może sprawować inna osoba niż dyrektorSzkołą może kierować zarówno ...