Wybór dyrektora szkoły: przedstawiciele związków w komisji konkursowej

Data: 16-03-2015 r.

Ustawa o systemie oświaty stanowi, że w skład komisji powołanej w celu wyłonienia kandydata na dyrektora szkoły wchodzi po jednym przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych – dla nauczycieli postawiono jednak ograniczenie – przedstawiciel związkowy nie może być zatrudniony w szkole, której dotyczy przeprowadzany konkurs.

Związek zawodowy może skorzystać z prawa oddelegowania swojego przedstawiciela do komisji  konkursowej powołanej do wyboru dyrektora szkoły, nawet jeżeli w danej szkole nie zatrudnia się członków tego związku. W pracach komisji konkursowej powinni uczestniczyć przedstawiciele związków zawodowych obejmujących zakresem swojego działania szkołę, w której odbywa się konkurs – ustawa o systemie oświaty nie wskazuje na wymóg zatrudnienia w szkole na stanowiskach nauczycielskich członków tego związku zawodowego (art. 36a ust. 6 ustawa o systemie oświaty).

Udział w pracach komisji konkursowej – dla nauczycieli zatrudnionych w innej szkole

Zgodnie z doktryną przedstawiciel związkowy reprezentuje w komisji konkursowej powołanej w celu wyboru dyrektora szkoły związek zawodowy jako taki, a nie zakładową organizację związkową. Brak możliwości powołania do komisji przedstawiciela zakładowej organizacji związkowej wynika z faktu, iż ustawa o systemie oświaty zastrzega, że przedstawiciel związku zawodowego nie może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy (art. 36a ust. 6 pkt 3 lit. c ustawa o systemie oświaty).

Przedstawiciel związku, do którego nie należy żaden nauczyciel

Ustawa o systemie oświaty nie zastrzega, że w skład komisji konkursowej mogą wchodzić tylko przedstawiciele związków zawodowych dla nauczycieli. Jeżeli w szkole funkcjonują organizacje zrzeszające pracowników niepedagogicznych, to one również mają prawo do wydelegowania przedstawicieli. Potwierdza to orzecznictwo – w komisji konkursowej przewiduje się miejsce związkowców będących reprezentantami wszystkich organizacji związkowych obejmujących swoją działalnością placówkę, w której przeprowadzany jest konkurs – nawet, jeżeli członkowie tej organizacji nie są w niej zatrudnieni (wyrok WSA, II SA/Ke 701/13). Jednym ograniczeniem, podobnie jak dla nauczycieli jest zastrzeżenie, że w pracach komisji nie może uczestniczyć osoba zatrudniona w szkole, której dyrektora dotyczy konkurs.

Źródło:

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 6 listopada 2013 r. (II SA/Ke 701/13)

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36726 )
Array ( [docId] => 36726 )

Array ( [docId] => 36726 )