Wzór sprawozdania z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013

Data: 28-06-2013 r.

Po zakończeniu roku szkolnego, a przed rozpoczęciem nowego dyrektor przedstawia sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego i wnioski do dalszej pracy. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego to jeden z najważniejszych dokumentów pracy dyrektora szkoły.

 1. rzeczowy, najlepiej wyrażony liczbami opis przebiegu nadzoru pedagogicznego pełnionego przez dyrektora w kończącym się roku szkolnym oraz
 2. opis czynności wykonywanych i zlecanych zastępcom w ramach pełnionego nadzoru z uwzględnieniem wszystkich wymaganych obszarów, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MEN o nadzorze, ale także
 3. opis rezultatów nadzoru oraz wnioski do pracy na kolejny rok szkolny.

Sprawozdania organów szkoły - informacje do sprawozdania dyrektora

W celu stworzenia sprawozdania z nadzoru pedagogicznego o sprawozdania należy zwrócić się także do następujących osób:

 • pracownik służby bhp,
 • społeczny inspektor pracy,
 • osoba odpowiedzialna za realizację programów zwiększających bezpieczeństwo w szkole, np. „Bezpieczna i przyjazna szkoła”,
 • pedagog szkolny,
 • psycholog szkolny,
 • zespół do spraw uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych,
 • zespół do spraw uczniów z chorobami przewlekłymi,
 • zespół odpowiedzialny za właściwą formę i realizację szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki,
 • osoba odpowiedzialna za współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz promocji zdrowia oraz wspierającymi wychowanie.

Wzór sprawozdania z nadzoru pedagogicznego

SPRAWOZDANIE DYREKTORA …………………………………………………………
ZE SPRAWOWANEGO NADZORU PEDAGOGICZNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W roku szkolnym 2012/2013 w szkole zajęcia odbywały się w … oddziałach, w tym
 • …. klas integracyjnych,
 • ….. klas terapeutycznych,
 • …... klas ………………..
W roku szkolnym 2012/ 2013 w szkole uczyło się ………………… uczniów, w tym:
 • …… - w klasach integracyjnych
 • …… - w klasach terapeutycznych,
 • …… - w klasach ………………… .
Nauczaniem indywidualnym objętych było ……… uczniów. Indywidualnym programem nauki objętych było ……… uczniów. Indywidualnym tokiem nauki objętych było ………. uczniów. W szkole pracowało ….. nauczycieli pełnozatrudnionych, ….. nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin. Wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym i pełne kwalifikacje do nauczanych przedmiotów. Podział nauczycieli zatrudnionych w szkole pod względem posiadanych stopni awansu zawodowego przedstawiał się w sposób następujący:
 • stażystów - ……….
 • kontraktowych - ………
 • mianowanych - ……….
 • dyplomowanych - ……….
WYNIKI KLASYFIKACJI ROCZNEJ W roku szkolnym 2012/2013 do szkoły wyniki klasyfikacji przedstawiają się następująco: ……………. uczniów jest nieklasyfikowanych ……….…… uczniów zdawało egzamin klasyfikacyjny ……………. uczniów zdało wyznaczone egzaminy klasyfikacyjne ……………. uczniów jest klasyfikowanych przy czym: ……………. uczniów otrzymało 3 oceny niedostateczne i więcej ……………. uczniów otrzymało 2 oceny niedostateczne ……………. uczniów otrzymało 1 ocenę niedostateczną ……………. uczniów będzie zdawać egzamin poprawkowy.
Klasyfikacja klas wg uzyskanych najwyższych ocen zachowania:

Klasa ………… …. wzorowych co stanowi …. % wszystkich ocen
…. bardzo dobrych
Klasa …………. …. wzorowych co stanowi …. % wszystkich ocen
…. bardzo dobrych
Klasa ………… …. wzorowych co stanowi …. % wszystkich ocen
…. bardzo dobrych
Klasa ………… …. wzorowych co stanowi …. % wszystkich ocen
…. bardzo dobrych
Klasa ……….. …. wzorowych co stanowi …. % wszystkich ocen
…. bardzo dobrych
Klasa ……….. …. wzorowych co stanowi …. % wszystkich ocen
…. bardzo dobrych
Klasa ………. …. wzorowych co stanowi …. % wszystkich ocen
…. bardzo dobrych
Klasa ………. …. wzorowych co stanowi …. % wszystkich ocen
…. bardzo dobrych

Klasyfikacja klas wg uzyskanych najniższych ocen zachowania:
Klasa ………… …. nagannych co stanowi …. % wszystkich ocen
…. nieodpowiednich
Klasa …………. …. nagannych co stanowi …. % wszystkich ocen
…. nieodpowiednich
Klasa ………… …. nagannych co stanowi …. % wszystkich ocen
…. nieodpowiednich
Klasa ………… …. nagannych co stanowi …. % wszystkich ocen
…. nieodpowiednich
Klasa ……….. …. nagannych co stanowi …. % wszystkich ocen
…. nieodpowiednich
Klasa ……….. …. nagannych co stanowi …. % wszystkich ocen
…. nieodpowiednich
Klasa ………. …. nagannych co stanowi …. % wszystkich ocen
…. nieodpowiednich
Klasa ………. …. nagannych co stanowi …. % wszystkich ocen
…. nieodpowiednich
Z analizy ocen zachowania wynika, że uczniowie szkoły uzyskali następujące oceny:
 • …. - wzorowe - co stanowi …. % wszystkich ocen
 • …. - bardzo dobre - co stanowi …. % wszystkich ocen
 • …. - dobre – co stanowi …. % wszystkich ocen
 • …. - poprawne – co stanowi …. % wszystkich ocen
 • …. - nieodpowiednie – co stanowi …. % wszystkich ocen
 • …. - naganne – co stanowi …. % wszystkich ocen
OBSERWACJE LEKCJI

W roku szkolnym 2012/2013 w ramach nadzoru pedagogicznego przeprowadzono …………. obserwacji i hospitacji następujących zajęć:
 • zajęcia dydaktyczne wynikające z ramowego planu nauczania
 • zajęcia pozalekcyjne
 • uroczystości oraz akademie szkolne i klasowe
 • zebrania klasowe z rodzicami
 • zajęcia wyjazdowe
Obserwacje były przeprowadzane przez dyrektora szkoły i jego zastępców w trakcie całego roku szkolnego. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji stwierdzono, że:
 1. ……………………………………………………………………………………..
 2. ……………………………………………………………………………………..
 3. ……………………………………………………………………………………..
 4. ……………………………………………………………………………………..
 5. ……………………………………………………………………………………..
 6. ……………………………………………………………………………………..
Dalszego doskonalenia ze strony nauczycieli wymaga:
 1. ……………………………………………………………………………………..
 2. ……………………………………………………………………………………..
 3. ……………………………………………………………………………………..
 4. ……………………………………………………………………………………..
EWALUACJA, KONTROLA I WSPOMAGANIE W ramach ewaluacji wewnętrznej dotyczących procesów zachodzących w szkole i służących jej rozwojowi przeprowadzono ewaluację: OBSZAR I - Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki:
 • Poprawa wyników egzaminów zewnętrznych.
OBSZAR II - Procesy zachodzące w szkole i placówce:
 • Rozwój zainteresowań uczniów.
 • Kształtowanie postaw uczniów zgodnych z normami społecznymi.
OBSZAR III - Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym:
 • Integracja szkoły w środowisku lokalnym.
W roku szkolnym 2012/ 2013 w szkole przeprowadzono następujące kontrole zewnętrzne:
 1. ……………………………………………………………………………………….
 2. ……………………………………………………………………………………….
 3. ……………………………………………………………………………………….
 4. ……………………………………………………………………………………….
Wszystkie zalecenia pokontrolne realizowano na bieżąco. W roku szkolnym 2012/ 2013 przeprowadzono w ramach nadzoru pedagogicznego dyrektora następujące kontrole wewnętrzne:
 1. ……………………………………………………………………………………….
 2. ……………………………………………………………………………………….
 3. ……………………………………………………………………………………….
 4. ……………………………………………………………………………………….
Na terenie szkoły zostały przeprowadzone … szkolenia rady pedagogicznej, a poza szkołą …. nauczycieli skorzystało z udziału w szkoleniach i warsztatach. Ponadto:
 1. nauczyciele podwyższali kwalifikacje na studiach podyplomowych
 2. nauczyciele uczestniczyli w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego
 3. …………………………………………………………………………………………
 4. …………………………………………………………………………………………
Rada Pedagogiczna spotkała się na ……… posiedzeniach poświęconych:
 1. organizacji pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
 2. śródrocznej analizie wyników nauczania i zachowania
 3. zatwierdzeniu wyników klasyfikacji śródrocznej i podsumowaniu pracy szkoły w pierwszym półroczu roku szkolnego 2012/ 2013
 4. zatwierdzeniu wyników klasyfikacji rocznej i podsumowanie pracy w roku szkolnym 2012/ 2013
 5. szkoleniu szkolnych zespołów nadzorujących biorących udział w egzaminach zewnętrznych
 6. ……………………………………………………………………………
 7. …………………………………………………………………………….
 8. …………………………………………………………………………….
WNIOSKI ZE SPRAWOWANEGO NADZORU PEDAGOGICZNEGO
Zalecenia w zakresie nauczania i wychowania:
 1. Dbać o dobrą komunikację na lekcji, udzielać konkretnych, wyczerpujących, zrozumiałych odpowiedzi.
 2. Rozliczać uczniów z nieobecności i ze spóźnień na lekcje.
 3. Minimalizować liczbę uczniów nie ćwiczących na wychowaniu fizycznym.
 4. Minimalizować udział własny w lekcji na rzecz aktywności uczniów.
 5. Stosować formy i metody pracy odpowiednie do potrzeb, charakteru i specyfiki grupy uczniów, z którymi prowadzone są zajęcia.
 6. …………………………………………………………………………………….
 7. …………………………………………………………………………………….
 8. …………………………………………………………………………………….
 9. …………………………………………………………………………………….
Zalecane w zakresie bezpieczeństwa uczniów:
 1. Zwracać uwagę na bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć szkolnych, przerw lekcyjnych, zajęć pozalekcyjnych.
 2. Rzetelnie i aktywnie pełnić dyżury na przerwach lekcyjnych, rozpoczynać i kończyć lekcje punktualnie.
 3. …………………………………………………………………………………..
 4. …………………………………………………………………………………..

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30147 )
Array ( [docId] => 30147 )