Zależność dyrektora szkoły od rady pedagogicznej

Data: 09-03-2015 r.

Dyrektor szkoły pełniący funkcję przewodniczącego rady pedagogicznej ma wobec niej ściśle określone zobowiązania. Ponadto ustawa o systemie oświaty przewiduje dla nauczycieli będących członkami rady pedagogicznej uprawnienie do złożenia wniosku o odwołanie dyrektora szkoły, co oznacza jego zależność wobec tego organu wewnętrznego szkoły.

Dyrektor szkoły jest zobowiązany do realizowania zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, podjętymi w ramach przypisanych jej kompetencji stanowionych (art. 7 ust. 2 pkt 2 Karta Nauczyciela).  Co najmniej dwa razy do roku dyrektor szkoły musi przedstawiać informację o działalności szkoły oraz wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego (art. 40 ust. 7 ustawa o systemie oświaty). Wymienione obowiązki wskazują na zależność dyrektora szkoły od rady pedagogicznej, jest on bowiem zobowiązany do wykonywania postanowień oraz do prowadzenia sprawozdawczości.

Rada pedagogiczna może oceniać pracę dyrektora szkoły

 

Ustawa o systemie oświaty przyznaje radzie pedagogicznej prawo wystąpienia z  wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego (art. 42 ust. 2 ustawa o systemie oświaty). Złożenie takiego wniosku jest wynikiem negatywnej oceny pracy dyrektora szkoły, ale trzeba zaznaczyć, że nie samo w sobie nie wystarcza do odwołania dyrektora ze stanowiska. Złożenie przez radę pedagogiczną wniosku zobowiązuje jednak organ prowadzący szkołę do zbadania sprawy oraz przekazania informacji o wyprowadzonych wnioskach (art. 42 ust. 3 ustawa o systemie oświaty).

Współpraca dyrektora szkoły z radą pedagogiczną

Zależność dyrektora szkoły od rady pedagogicznej nie może być mylona z podległością wobec tego organu. Zadaniem obu organów jest wypracowanie zasad współdziałania opartego na optymalnym podziale kompetencji oraz wzajemnej kontroli.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36695 )
Array ( [docId] => 36695 )