5 etapów podsumowującej rady pedagogicznej

Data: 10-06-2015 r.

Przed terminem podsumowującej rady pedagogicznej należy przypomnieć nauczycielom, jakie sprawozdania, raporty i zestawienia mają przygotować do zaprezentowania podczas spotkania. A już na samej radzie warto ich poinformować, jakie spoczywają na nich obowiązki na początku września, a także jakie zmiany przepisów muszą wziąć od uwagę z kolejnym rokiem szkolnym.

Na podsumowującym zebraniu rady pedagogicznej najlepiej rozpocząć od spraw związanych z klasyfikacją. Szkoła powinna znajdować się w momencie zakończenia egzaminów klasyfikacyjnych, ale przed egzaminami poprawkowymi.

1. Klasyfikacja roczna uczniów

Przed zebraniem należy sprawdzić, czy wszyscy uczniowie, którzy mieli przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych, zgłosili się na nie. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych, nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym – wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Na zebraniu trzeba więc przedstawić dodatkowe terminy egzaminów i zobowiązać wychowawców do przekazania ich uczniom i rodzicom do wyznaczonego dnia.

Nauczyciele powinni także dowiedzieć się, czy wpłynęły zastrzeżenia do ocen. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami, należy powołać komisję, która w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej:

  • z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej,
  • zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów.

2. Sprawozdania i wnioski na kolejny rok szkolny

Na zebraniu powinny zostać przedstawione sprawozdania zespołów działających w szkole oraz wnioski do pracy w kolejnym roku szkolnym. Jeśli dyrektorowi szkoły zależy na konkretnych aspektach pracy zespołów lub na szczególnej formie prezentacji – należy poinformować o tym przewodniczących na tyle wcześnie, aby zdążyli się przygotować na zebranie rady pedagogicznej.

3. Przedstawienie wyników egzaminów zewnętrznych

Jeśli od uzyskania wyników (sprawdzian przeprowadzany w klasie szóstej lub egzaminy gimnazjalne, lub maturalne) upłynęło sporo czasu, można przedstawić szczegółowe opracowania. Jeśli jednak czasu było zbyt mało – szczegółowe omówienie można odłożyć na kolejne zebranie rady pedagogicznej. Warto w tym celu wyznaczyć osoby odpowiedzialne za opracowanie analiz i wniosków.

4. Podsumowanie pracy szkoły

Przedstawienie radzie pedagogicznej:

  • sprawozdania z nadzoru pedagogicznego i wnioski do dalszej pracy,
  • sprawozdania z realizacji innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
  • sprawozdania z realizacji planu finansowego szkoły,
  • informacji o kontrolach zewnętrznych szkoły i ich wynikach.

Przewodniczący zespołu do spraw rekrutacji do szkoły przedstawia dotychczasowe wyniki rekrutacji: informacje o ewentualnej reorganizacji przyszłego roku szkolnego w kwestii przydziału uczniów do klas, a także o innych zmianach organizacji pracy szkoły przewidziane na kolejny rok szkolny.

Na podsumowującym posiedzeniu rady należy także poinformować nauczycieli o zmianach prawa oświatowego, jakie zaczną obowiązywać od 1 września.

5. Zakończenie posiedzenia rady: ustalenie spraw bieżących

Na koniec zebrania należy omówić wszystkie sprawy bieżące szkoły w zależności od jej sytuacji, potrzeb, wydarzeń szkolnych, np.: inwentaryzacja, przegląd szkoły, wyznaczenie terminu złożenia dokumentacji przez osoby, które dotychczas nie rozliczyły się z dokumentacji szkolnej, omówienie organizacji pracy szkoły i przydziału dyżurów w okresie wakacyjnym, przekazanie informacji o terminie zebrania rady pedagogicznej rozpoczynającej kolejny rok szkolny.

Małgorzata Celuch, wicedyrektor zespołu szkół, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37291 )
Array ( [docId] => 37291 )