Dyrektor może zarządzać szkołą przez cele

Autor: Lucyna Gromiec
Data: 18-06-2015 r.

Wyznaczanie celów w ramach kontroli zarządczej w szkole służy skuteczniejszemu zarządzaniu placówką. Warto, aby dyrektor wyznaczył także mierniki ich realizacji, co pomaga sprawdzić, czy działania podejmowane przez szkołę przynoszą zamierzone efekty.

Cele i zadania w zakresie kontroli zarządczej należy wyznaczyć na każdy rok kalendarzowy wraz z miernikami, które umożliwiają dokonanie oceny, czy cele zostały zrealizowane. Na ich podstawie dokonuje się oceny skuteczności działań w danym roku. Trzeba pamiętać, że nie są to cele i zadania podane w statucie szkoły, bo na ich podstawie nie jest możliwe dokonanie oceny skuteczności działań w danym roku.

Pierwsza z czynności to dokonanie hierarchizacji celów z uwzględnieniem podziału na:

  • cele strategiczne - wynikają z wewnętrznych założeń misji, wizji oraz założeń organów prowadzących, realizowane w perspektywie czasowej dłuższej niż rok;
  • cele operacyjne - dotyczą konkretnych działań, które kadra kierownicza i pracownicy będą realizować w danym roku.

Szkoła realizuje m.in. cele z dydaktyki, wychowania i opieki oraz dodatkowo te dotyczące gospodarowania mieniem (budynek, wyposażenie), gospodarowania zasobami ludzkimi (szkolenia, bezpieczeństwo), a od pewnego czasu z zakresu pozyskiwania zewnętrznych źródeł dofinansowania, w tym funduszy unijnych.

Cel, jako ustalone i przewidywane zamierzenie, ma postać ogólną. Zadania natomiast odnoszą się do realizacji tych zamierzeń - są sformułowane w szczegółowy sposób.

Źródło:
  • Komunikat nr 23 ministra finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF nr 15, poz. 84),
  • Komunikat nr 6 ministra finansów z 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla jednostek sektora finansów publicznych w zakresie planowania oraz zarządzania ryzykiem (Dz. Urz. MF z 2012 r. poz. 56),
  • Komunikat nr 3 ministra finansów z 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF nr 2, poz. 11).
konsultacje Lucyna Gromiec, dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej Jan Lewandowski, Michał Łyszczarz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37337 )
Array ( [docId] => 37337 )

Array ( [docId] => 37337 )