Dyrektor szkoły ma 3 miesiące na dokonanie oceny pracy nauczyciela

Data: 01-05-2013 r.

Przepisy Karty Nauczyciela zobowiązują dyrektora szkoły do dokonania oceny pracy nauczyciela w określonym terminie, ale nie przewidują konsekwencji w sytuacji, gdy termin ten nie zostanie zachowany. W takim przypadku nauczyciel może złożyć pozew do sądu pracy lub polubownie rozwiązać sprawę. Dyrektor szkoły ma obowiązek dokonania oceny pracy w ciągu 3 miesięcy od złożenia wniosku o nią.

Praca nauczyciela podlega ocenie

Oceny pracy nauczyciela dokonuje się z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:

 • nauczyciela;
 • organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 • organu prowadzącego szkołę;
 • rady szkoły;
 • rady rodziców.

Przepisy Karty Nauczyciela zobowiązują dyrektora szkoły do dokonania oceny pracy nauczyciela w określonym terminie, ale nie przewidują określonych konsekwencji w sytuacji, gdy termin ten nie zostanie zachowany. W tej sytuacji nauczyciel może złożyć pozew do sądu pracy lub polubownie rozwiązać sprawę.

Ocena pracy nauczyciela nie jest obligatoryjna

Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w dowolnym terminie. Przepisy nie regulują, jaki czas powinien upłynąć pomiędzy kolejnymi ocenami pracy nauczyciela – jednak kolejna ocena nie może zostać dokonana przed upływem roku od poprzedniej. Oznacza to, iż nauczyciel ma ocenę pracy ważną do czasu, do kiedy dyrektor szkoły dokona kolejnej.

Oceny dokonuje się w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Ocena dorobku zawodowego jak ocena pracy nauczyciela

Na równi z oceną pracy traktowana jest ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu na stopień awansu zawodowego. Odpowiednio zatem ocena pracy nauczyciela może być dokonana nie wcześniej niż po upływie roku od oceny dorobku zawodowego nauczyciela. Ocena dorobku zawodnego za okres stażu jest zatem ważna do czasu kiedy nauczyciel otrzyma bądź ocenę pracy, bądź kolejną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu przy ubieganiu się o następny stopień awansu zawodowego.

Dokumentowanie oceny pracy nauczyciela

Organem właściwym do dokonania oceny pracy nauczyciela jest dyrektor szkoły. Ocena pracy nauczyciela jest wpisywana w karcie oceny pracy, której wzór określa rozporządzenie MEN z 2 listopada 2000 r.

Przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela obowiązuje zasada pisemności, poczynając od wniosku o dokonanie oceny, przez powiadomienie nauczyciela o terminie oceny, sporządzenie jej projektu, aż do wypełnienia karty oceny pracy. Na piśmie również powinny być formułowane wszelkie opinie na temat pracy nauczyciela wyrażane przez uprawnione podmioty w toku ustalania oceny.

Ocena pracy nauczyciela nie jest decyzją administracyjną

Ocena pracy nauczyciela nie jest natomiast dokonywana w ramach postępowania administracyjnego, a zatem nie ma formy decyzji administracyjnej. Czynności dokonywane przez dyrektora szkoły w stosunku do nauczyciela w ramach procedury oceniania pracy, należy traktować jako działania pracodawcy w stosunku do pracownika w ramach przyznanych mu uprawnień. W sprawie braku oceny właściwy jest sąd pracy.

Spory o roszczenia ze stosunku pracy nauczycieli rozpatrują sądy pracy. Odwołanie do właściwego organu przysługuje jedynie od ustalonej oceny pracy (art. 6a ust. 9 Karty Nauczyciela). Natomiast w rozpatrywanym przypadku doszło do zaniechania dokonania oceny pomimo złożenia wniosku przez nauczyciela. Przepisy Karty Nauczyciela zobowiązują dyrektora szkoły do dokonania oceny w określonym terminie, ale nie przewidują określonych konsekwencji w sytuacji, gdy termin ten nie zostanie zachowany.

Podstawa prawna:

 • art. 6a, art. 91c ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. 2006 nr 97, poz. 674 ze zm.).
 • Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U. 2000 nr 98, poz. 1066 ze zm.).

Agnieszka Kosiarz - ekspertka prawa oświatowego

Zobacz również:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30243 )
Array ( [docId] => 30243 )

Array ( [docId] => 30243 )