Dyrektor szkoły może poświadczyć zgodność dokumentów z oryginałem

Autor: Wysocka Marta
Data: 17-06-2015 r.

Nauczyciel ubiegający się o awans zawodowy nie musi składać wszystkich dokumentów w oryginale – jeżeli dyrektor szkoły potwierdzi zgodność z oryginałem, do dokumentacji można dołączyć odpis. Dyrektor uwierzytelnia dokumenty w szkole na podstawie przepisów prawa administracyjnego.

Dyrektor szkoły jest upoważniony do tego, by potwierdzić zgodność odpisu dokumentu z jego oryginałem. Oryginalność dokumentów w szkole można uwierzytelnić zgodnie z art. 76a kodeksu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, jeżeli dokument znajduje się w aktach danego organu lub podmiotu, osoba ubiegająca się o awans nauczyciela może przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ/podmiot odpis lub wyciąg z dokumentu (art. 76a § 1 Kodeks postępowania administracyjnego).

Dokumenty dołączone do wniosku na awans nauczyciela

Ubiegając się o awans nauczyciela należy pamiętać, że dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego zostały określone w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Niektóre z dokumentów są przechowywane przez dyrektora szkoły.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe
  • poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego (dla nauczycieli kontraktowych i mianowanych)
  • zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu

(§ 9 rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

Awans nauczyciela – dyrektor udostępni dokumenty

Dyrektor szkoły udostępni na potrzeby nauczyciela dotyczącą go dokumentację przechowywaną w szkole i poświadczy zgodność z oryginałem kopii tych dokumentów.

Należy pamiętać, że wnioski o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego można składać do końca czerwca – wtedy decyzja o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego zostanie wydana w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku (art. 9b ust. 3 Karta Nauczyciela).

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37332 )
Array ( [docId] => 37332 )

Array ( [docId] => 37332 )