Nowe przepisy nie nakładają obowiązku powoływania zespołów ds. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Autor: Marzanna Czarnocka
Data: 05-09-2017 r.

Przepisy nie wymagają powoływania zespołów do spraw udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu. Zobowiązanie nauczycieli do współdziałania w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej wynika wprost z wprowadzanych od 1 września regulacji. Jeżeli jednak planowanie i koordynowanie udzielania tej pomocy będzie powierzone innej osobie niż dyrektor – warto zadbać o udokumentowanie tej decyzji.

W art. 111 pkt 5 ustawy Prawo oświatowe zawarto delegację do określenia przez ministra rozporządzenia regulującego m.in. warunki i tryb tworzenia zespołów nauczycieli do realizacji zadań przedszkola określonych w statucie szkoły. Na podstawie tego upoważnienia wydano rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji szkół i przedszkoli, w którym zawarto zapis umożliwiający dyrektorowi powoływanie ww. zespołów (§ 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji szkół i przedszkoli).

Przepisy nie określają przy tym, jakie to mają być zespoły, a jednocześnie  odrębnie regulują konieczność zawarcia w statucie m.in.:

  • celów i zadań przedszkola wynikających z przepisów prawa, w tym w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia,
  • sposobów realizacji zadań przedszkola, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,
  • zakresu zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych m.in. z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, planowaniem i prowadzeniem pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz odpowiedzialnością za jej jakość.

Jednocześnie przepisy rozporządzenia w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wskazują zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w których określono procedury działania zobowiązujące nauczycieli do współpracy, bez konieczności powoływania zespołów.

Przepisy nie wymagają powoływania zespołów do spraw udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ponieważ zobowiązanie nauczycieli do współdziałania w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej wynika wprost z wprowadzanych od 1 września regulacji. Wskazanie innej niż dyrektor osoby, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom w przedszkolu, może się odbyć np. poprzez udokumentowanie delegowania określonej osoby do realizacji tych zadań w protokole rady pedagogicznej lub w wyniku wewnętrznych ustaleń wynikających z kierowniczej funkcji dyrektora, który jest przełożonym wszystkich pracowników.

Informowanie o działaniach w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie pisemnej jest określone  jednoznacznie w odniesieniu do konkretnych czynności wskazanych w przepisach. Takiej formy w świetle prawa nie wymaga zespołowa organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jakkolwiek w praktyce mogą się zdarzyć sytuacje uzasadniające potrzebę formalnego powołania zespołu.

W takim przypadku dyrektor  powinien to zrobić w formie zarządzenia na podstawie przywołanych przepisów oraz w oparciu o stosowne zapisy w statucie przedszkola.

Marzenna Czarnocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40632 )
Array ( [docId] => 40632 )