Organizację oddziału sportowego należy określić w statucie szkoły

Autor: Bożena Winczewska
Data: 30-01-2015 r.

Aby utworzyć klasę sportową szkoła musi spełnić określone warunki. Jeśli powstaje oddział sportowy to jego organizację należy również określić w statucie szkoły. Ponadto szkoła może wprowadzać różne nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne.

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział, który może być prowadzony na zasadach „ogólnych” lub jako:

 • oddział sportowy,

 • oddział mistrzostwa sportowego,

 • oddział dwujęzyczny,

 • oddział przysposabiający do pracy,

 • oddział integracyjny czy

 • specjalny.

Jeśli w szkole powstaje oddział sportowy to jego organizacja powinna być określona w statucie szkoły.

Utworzenie oddziału sportowego w szkole wymaga:

 1. opracowania programu szkolenia sportowego,

 2. podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały o utworzeniu oddziału sportowego w szkole,

 3. wystąpienia dyrektora szkoły z wnioskiem do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o utworzenie oddziału sportowego w szkole ogólnodostępnej,

 4. zatwierdzenia przez organ prowadzący szkołę arkusza organizacji szkoły potwierdzającego zapewnienie warunków działania szkoły z oddziałem sportowym,

 5. opracowania szkolnego planu nauczania uwzględniającego prowadzenie oddziału sportowego w co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły,

 6. zawarcia umowy przez organ prowadzący szkołę z określoną jednostką na realizowanie szkolenia sportowego w obiektach sportowych tej jednostki, jeśli szkoła nie posiada własnych obiektów lub urządzeń sportowych niezbędnych do prowadzenia tego szkolenia,

 7. zaplanowania organizacji zajęć dydaktycznych umożliwiającej uczniom godzenie zajęć sportowych z nauką.

Szkoła może wprowadzać różne nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne. Mogą one obejmować wybrane zajęcia edukacyjne i grupę uczniów, ale nie mogą naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie ustalonym w ustawie o systemie oświaty, a także w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły oraz warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

Oddziałem sportowym jest oddział szkolny, w którym prowadzi się szkolenie sportowe w jednym lub kilku sportach, w co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły danego typu, dla co najmniej 20 uczniów. Warunki tworzenia, organizacja oraz działanie oddziałów sportowych określa rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 15 października 2012 r.

Bożena Winczewska, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36472 )
Array ( [docId] => 36472 )

Array ( [docId] => 36472 )