Poznaj nowości w organizacji pracy przedszkola – cz. II

Autor: Wysocka Marta
Data: 03-10-2017 r.

Dyrektor przedszkola musi upewnić się, czy kierowana przez niego placówka jest przygotowana na wdrażanie nowej podstawy programowej i organizację zajęć według nowej regulacji. Reforma oświaty przyniosła za sobą m.in. zmiany w organizacji zajęć rewalidacyjnych, zajęć języka mniejszości i języka regionalnego, a także zajęć religii. Sprawdź, jakich kwestii nie można przeoczyć, by zapewnić zgodne z prawem funkcjonowanie przedszkola.

Doprecyzowanie przepisów o czasie trwania zajęć rewalidacyjnych

Rozporządzenie zachowuje dotychczasowe rozwiązania, czasu trwania godziny zajęć oraz czasu zajęć prowadzonych w przedszkolu z dziećmi w różnym wieku, ale zawiera także doprecyzowanie regulacji dotyczących czasu trwania zajęć rewalidacyjnych.

Godzina zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych trwa 60 minut, jednak w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie tych zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla dziecka łączny czas ich trwania w okresie tygodniowym. Zmiana ma charakter porządkujący i ma służyć wyeliminowaniu niejasności interpretacyjnych co do wymiaru czasu prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i ewentualnych nieprawidłowości w organizacji tych zajęć.

Uporządkowanie regulacji dotyczących organizacji zajęć z religii

W odniesieniu do organizacji zajęć z religii zmiany w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów są niewielkie. W zakresie obejmującym przedszkola i placówki wychowania przedszkolnego mają one głownie charakter porządkujący i dostosowujący do nowych przepisów prawa oświatowego. Otóż:

  • nauka religii na życzenie rodziców ma być organizowana w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych,
  • zajęcia religii w przedszkolu powinny być uwzględniane w ramowym rozkładzie dnia wyznaczającym organizację pracy przedszkola.

Wydłużenie terminu na złożenie wniosku o objęcie dziecka nauką języka mniejszości lub języka regionalnego

Od 1 września 2017 r. obowiązuje nowy termin na złożenie przez rodziców wniosku o objęcie dziecka nauką języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego do dyrektora – wniosek musi zostać złożony w terminie do 20 września, a nie przy zgłaszaniu dziecka do przedszkola. Nowe rozporządzenie wprowadza również możliwość przyjęcia takiego wniosku również w późniejszym terminie, pod warunkiem dysponowania wolnymi miejscami. Dodanie tego przepisu umożliwi uczestnictwo w nauce języka mniejszości lub języka regionalnego także dzieciom przyjętym do przedszkola w trakcie roku szkolnego.

Zwiększenie liczebności oddziałów, w których zajęcia prowadzi się w języku mniejszości lub języku regionalnym

Nauka języka mniejszości narodowej lub języka regionalnego może być prowadzona:

  • w formie dodatkowej nauki tego języka – w wymiarze 6 godzin zajęć przedszkolnych tygodniowo,
  • przez prowadzenie zajęć przedszkolnych w dwóch językach: języku polskim i języku mniejszości lub języku regionalnym,
  • przez prowadzenie zajęć przedszkolnych w języku mniejszości lub języku regionalnym – w takim przypadku zajęcia prowadzone są również w języku polskim, w wymiarze 8 godzin zajęć przedszkolnych tygodniowo.

Wybór formy, w jakiej prowadzona będzie nauka języka mniejszości lub języka regionalnego uzależniony jest od liczby dzieci, których rodzice złożyli odpowiedni wniosek.

Począwszy od 1 września 2017 r. odrębne oddziały tworzone są, jeżeli na naukę języka mniejszości lub języka regionalnego zgłoszonych zostanie co najmniej 14 dzieci. Ważną zmianą jest zwiększenie do 8 godzin tygodniowo wymiaru zajęć prowadzonych w języku polskim dla oddziałów, w których zajęcia prowadzone są w języku mniejszości lub języku regionalnym. Nauka języka dla grupy poniżej 13 dzieci odbywa się w formie dodatkowych zajęć w wymiarze 6 godzin zajęć przedszkolnych tygodniowo, ale jeżeli wniosek o ich organizację złożyli rodzice 1 lub 2 dzieci uczęszczających do placówki – organ prowadzący zorganizuje grupę międzyprzedszkolną.

 

Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40675 )
Array ( [docId] => 40675 )