Rada pedagogiczna opiniuje pracę dyrektora, podejmując uchwałę

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 18-02-2015 r.

Opinia rady pedagogicznej na temat pracy dyrektora powinna mieć formę uchwały podejmowanej w drodze głosowania. Sposób przeprowadzenia głosowania zależy od ustaleń przejętych w regulaminie rady. Zachowuje się formę pisemną.

W związku z zaplanowaną przez organ prowadzący oceną pracy dyrektora rada pedagogiczna opiniuje jego pracę. Przepisy prawa oświatowego nie precyzują zasad opiniowania pracy dyrektora, ale skoro opinię wyraża rada pedagogiczna, która podejmuje swoje rozstrzygnięcia/wydaje opinie w drodze uchwał, to także w tym przypadku należy zachować taką formę.

Opinia rady powinna mieć formę pisemną

Uchwały podejmowane są na piśmie w drodze głosowania. Projekt opinii powinien sporządzić zespół nauczycieli wyznaczonych przez radę pedagogiczną, a następnie w trakcie zebrania rada powinna zostać z zapoznana z projektem i mieć możliwość wniesienia poprawek, zaakceptowanych przez radę zgodą większości jej członków.

Tajność głosowania zależy od ustaleń przyjętych w regulaminie rady

Informacji na temat jawności lub tajności głosowania należy szukać w regulaminie rady pedagogicznej. W niektórych regulaminach znajduje się zapis umożliwiający głosowanie w trybie tajnym, szczególnie w sprawach osobowych. Jednak głosowanie w trybie tajnym powinno nastąpić po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania. Uzgodniony tekst uchwala się poprzez głosowanie zwykłą większością głosów, przy zachowaniu quorum.

Małgorzata Celuch, wicedyrektor zespołu szkół, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36584 )
Array ( [docId] => 36584 )

Array ( [docId] => 36584 )