Statut w oddziale przedszkolnym

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 16-05-2017 r.

Czy w szkole podstawowej z oddziałem przedszkolnym wymagany jest od 1 września 2017 r. odrębny statut dla oddziału przedszkolnego?

Nie, przepisy nie wprowadzają takiego wymagania. Statut szkoły podstawowej powinien zawierać zapisy dotyczące zorganizowanego oddziału przedszkolnego.

Dotychczasowy statut do 30 listopada

 

Dotychczasowe statuty szkół podstawowych  zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy - Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do 30 listopada 2017 r.(art. 322 ust. 1 ustawy przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe). Ustawa – Prawo oświatowe zawiera treści statutu przedszkola. Jednocześnie wskazuje, że powyższe treści powinny znaleźć się w statucie szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny (art. 102 ust. 2).

Przykładowe zapisy statutu przedszkola: 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz przepisów wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. 

2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym. 

3. W ramach zadań działalności edukacyjnej przedszkole realizuje następujące obszary: 

1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych; 

2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania  ładu i porządku; 

3) wspomaganie rozwoju mowy dzieci oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci; 

4) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia; 

5) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci; 

6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych; 

7) wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem; 

8) wychowanie przez sztukę – muzyka (śpiew, gra i taniec); 

9) wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne; 

10) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych; 

11) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń; 

12) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt; 

13) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną; 

14) tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania); 

15) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne; 

16) przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, w tym z uwzględnieniem potrzeb dzieci niesłyszących posługujących się językiem migowym; 

17) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

Małgorzata Celuch

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40357 )
Array ( [docId] => 40357 )