Ustawa o systemie oświaty – wymagania dla opiekunów kolonii

Data: 08-06-2014 r.

Jeszcze przed wakacjami weszły w życie nowości oświatowe zaostrzające wymagania dla nauczycieli i innych osób pełniących funkcję wychowawcy lub kierownika wybranej formy wypoczynku. Ustawa o systemie oświaty nakłada na opiekunów obowiązek okazania informacji z Krajowego Rejestru Karnego. 

Ustawa o systemie oświaty wyraźnie nakazuje kandydatom na wychowawców lub kierowników form wypoczynku złożenie oświadczenia o niekaralności za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece (art. 91 ust. 1a Ustawa o systemie oświaty). Nowości oświatowe nie są zarezerwowane dla nauczycieli, ustawa o systemie oświaty odnosi się w tym względzie do wszystkich osób posiadających uprawnienia wskazane w rozporządzeniu w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

Funkcja wychowawcy nie jest zarezerwowana dla nauczycieli

 

W ustawie o systemie oświaty nie pojawiają się żadne nowości oświatowe dotyczące osób  uprawnionych do pełnienia funkcji wychowawcy kolonijnego lub związane z tym wymagania dla nauczycieli. Możliwość  sprawowania opieki różnych formach wypoczynku nie jest zarezerwowana dla nauczycieli. Wychowawcami mogą być również: studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne, słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia, osoby posiadające zaświadczenia o ukończeniu kursu dla wychowawców kolonijnych instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej przewodnika przodownicy turystyki kwalifikowanej oraz instruktorzy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz trenerzy i instruktorzy sportowi (§ 12 rozporządzenia w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej). Wprowadzone nowości oświatowe nakładają na nich jedynie obowiązek przedłożenia informacji o niekaralności pochodzącej z Krajowego Rejestru Karnego.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 35040 )
Array ( [docId] => 35040 )

Array ( [docId] => 35040 )