Wniosek o edukację domową będzie można złożyć w dowolnym momencie roku

Data: 13-02-2014 r.

Edukacja domowa jest popularna w Stanach Zjednoczonych, Anglii, Australii, Portugalii, Chile, na Tajwanie, w Czechach i na Węgrzech. W Polsce na razie jest to zjawisko niszowe. Jednak ostatnio coraz więcej rodziców jest zainteresowanych taką formą kształcenia swoich dzieci. Teraz posłowie planują zmiany w ustawie o systemie oświaty, które mają ułatwić edukację domową.

Edukacja domowa (homeschooling) polega na uczeniu dzieci w domu przez ich rodziców lub/i wyznaczone przez nie osoby, np. specjalnie zatrudnionych nauczycieli. Odbywa się poza systemem edukacji szkolnej. Dzieci zdobywające wiedzę w ten sposób często uczą się także poza domem, w większych grupach, a czasem biorą udział w niektórych lekcjach w szkołach publicznych.

Teraz wniosek o edukację domową w każdym momencie roku szkolnego

Poselskie propozycje dotyczą terminu składania wniosku do dyrektora szkoły o wydanie zezwolenia na edukację domową. Nie będzie on już jak dotąd sztywno określony. Jeśli rodzice podejmą taką decyzję i spełnią określone ustawą wymogi, w każdym momencie roku szkolnego dziecko będzie mogło rozpocząć edukację domową. Wniosek o zezwolenie na spełnianie przez dziecko obowiązku przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą będzie można złożyć w dowolnym terminie, tak przed, jak i w trakcie roku szkolnego.

Obecne przepisy

Do tej pory wnioski o nauczanie domowe należało składać do 31 maja. Ułatwiało to dyrektorom szkół organizację pracy szkoły - na przykład planowanie zajęć, w których występuje podział na grupy uzależniony od liczby uczniów w danym oddziale.

Wniosek o wydanie zezwolenia na edukację domową

Rodzice ubiegający się o nauczanie domowe dla swojego dziecka są zobowiązani do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (art. 16 ust. 8 USO). Wniosek powinien być skierowany do dyrektora szkoły (przedszkola), do której dziecko zostało przyjęte. Przepisy nie mówią o tym, w jakiej formie wniosek ma być złożony, jednak z uwagi na to, że spełnianie obowiązku szkolnego (przedszkolnego) podlega ustawowej kontroli, a zezwolenie jest decyzją administracyjną, wniosek powinien być złożony na piśmie. Do wniosku rodzice muszą dołączyć:
  • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  • oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,
  • zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w rozporządzeniu o ocenianiu.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 33865 )
Array ( [docId] => 33865 )

Array ( [docId] => 33865 )