Wszystkie artykuły

  Organizacja pracy placówki 16.05.2017
  Ogólne zasady przekształcania i likwidacji szkół
  Wszystkie przekształcenia szkół dokonujące się w ramach reformy nastąpią z mocy prawa (ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe) lub decyzją organu prowadzącego wyrażoną uchwałą o dostosowaniu sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Natomiast przekształcenia nieopisane w ustawie będą się odbywały na podstawie art. 59 ustawy o systemie oświaty oraz art. 89 ustawy ...

  Organizacja pracy placówki 09.05.2017
  Współdziałanie wychowawców i nauczycieli przy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  W świetle obowiązujących przepisów osobą bezpośrednio odpowiedzialną za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dyrektor. Choć przepisy nie wymagają powoływania zespołu dla każdego dziecka lub ucznia wymagającego wsparcia, to jednak wyraźnie wskazują kierunek zespołowego współdziałania wychowawców, nauczycieli i specjalistów na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami ...

  Organizacja pracy placówki 09.05.2017
  Co przewiduje projekt rozporządzenia o pomocy psychologiczno-pedagogicznej?
  W projekcie nowego rozporządzenia w znacznej mierze zachowano dotychczasowe rozwiązania dotyczące organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pojawiła się natomiast nowa definicja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.Definicja pomocyPomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych ...

  Organizacja pracy placówki 02.05.2017
  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolach – jakie zmiany proponuje MEN
  Projekt rozporządzenia w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zachowuje dotychczasowe rozwiązania dotyczące organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej – nie oznacza to jednak, że dyrektorzy nie muszą przygotować się na zmiany. Co czeka dyrektorów i nauczycieli przedszkoli?Podstawową podkreślaną przez MEN nowością jest wskazanie w projekcie rozporządzenia, ...

  Organizacja pracy placówki 25.04.2017
  Indywidualne przygotowanie przedszkolne oraz indywidualne nauczanie – opublikowano projekt rozporządzenia
  W połowie kwietnia opublikowano i skierowano do konsultacji projekt nowego rozporządzenia regulującego indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz indywidualne nauczanie dzieci i młodzieży. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września 2017 r.Celem rozporządzenia jest zapewnienie dzieciom i młodzieży, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie ...

  Organizacja pracy placówki 24.04.2017
  Przyjęcie 5-latka do zerówki – kto musi wyrazić zgodę?
  Ustalenie organizacji przedszkola, w tym przydzielanie dzieci do poszczególnych oddziałów należy do podstawowych kompetencji dyrektora przedszkola. Jednak czy wszystkie decyzje może on podejmować w sposób całkowicie autonomiczny? Co w sytuacji, gdy rodzice chcą, aby dziecko 5-letnie uczęszczało do tzw. zerówki? Czy potrzebna jest opinia poradni, czy wystarczy wola rodzica i zgoda dyrektora?O ...

  Organizacja pracy placówki 19.04.2017
  Czy przyjąć do przedszkola dziecko w ciągu roku, jeśli grupa liczy 25 osób
  Czy jeżeli w trakcie roku szkolnego do oddziału przedszkolnego liczącego 25 osób zostanie zgłoszone dziecko, w związku ze zmianą miejsca zamieszkania, należy utworzyć dwa oddziały czy można kontynuować pracę w grupie 26 osobowej? Sprawdź, co możesz zrobić w takiej sytuacji, aby nie doszło do naruszenia przepisów.Przepisy nie regulują kwestii opisanej w pytaniu w odniesieniu do przedszkola/oddziału ...

  Organizacja pracy placówki 19.04.2017
  Zasady i warunki dowożenia dzieci do przedszkola od 1 września 2017 r.
  Zmiany w systemie oświaty dotyczą także przedszkoli. Pojawia się pytanie  - czy zmienią się zasady organizowania dowozów do placówek? Które dzieci w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej objęte będą obowiązkiem dowożenia od 1 września 2017 r.?Od 1 września obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot ...

  Organizacja pracy placówki 11.04.2017
  Opiniowanie arkusza w szkole prowadzonej przez stowarzyszenie
  W szkole prowadzonej przez stowarzyszenie nie działają żadne związki zawodowe. Czy w związku z tym nie muszę kierować arkusza organizacyjnego do zatwierdzenia przez związki? A jeśli taka konieczność jest i w tym wypadku to do których związków?W szkole prowadzonej przez stowarzyszenie arkusze organizacyjne nie wymagają opiniowania ze związkami zawodowymi. Opiniowanie arkuszy organizacyjnych ...

  Organizacja pracy placówki 11.04.2017
  Kto opiniuje arkusz organizacji na rok szkolny 2017/2018?
  W związku ze zmianami przepisów dotyczącymi opracowywania arkusza organizacji pojawia się wiele pytań: w jakich terminach należy zatwierdzić arkusz, kto opiniuje arkusz organizacji – czy związki zawodowe, czy rada pedagogiczna. Zapoznaj się z odpowiedziami, by poprawnie przygotować arkusz organizacji.Kto opiniuje arkusz według nowych przepisów?Arkusz organizacji szkoły i przedszkola ...