Wszystkie artykuły

  Organizacja pracy placówki 13.12.2012
  Epidemia grypy – wolne dla uczniów, nie dla nauczycieli
  Każdego roku grypa zatrzymuje w domach wielu uczniów. Wysoka absencja, to poważny kłopot dla nauczycieli realizujących program, dlatego w wyjątkowych sytuacjach dyrektor szkoły powinien podjąć decyzję o odwołaniu lekcji i odrobieniu ich w wyznaczonym terminie. Nie oznacza to zamknięcia szkoły – trzeba zapewnić uczniom opiekę, a zajęcia może prowadzić pedagog szkolny.Kiedy wysokość ...

  Organizacja pracy placówki 10.12.2012
  Obowiązki dyrektora szkoły, gdy atakuje mróz
  Właściwie każdego roku zima i niskie temperatury sprawiają, że w szkołach odwołuje się zajęcia. Dyrektor szkoły ma prawo podjąć decyzję o zawieszeniu zajęć lekcyjnych, jeżeli w placówce jest zbyt zimno. Przepisy określają jednak obowiązki dyrektora szkoły, których odpowiednie wypełnienie pozwoli uniknąć podobnych sytuacji.Jeżeli temperatura w pomieszczeniach szkolnych spada ...

  Organizacja pracy placówki 19.11.2012
  Plan rozwoju szkoły a plan rozwoju zawodowego nauczyciela
  Plan rozwoju szkoły powinien być powiązany z planem rozwoju zawodowego nauczyciela. Dyrektor szkoły ma możliwość stworzenia warunków silnego powiązania tych aspektów tak, aby rozwój zawodowy nauczyciela wpływał na realizację planu rozwoju szkoły i odwrotnie.Realizacja planu rozwoju szkoły często wymusza na nauczycielach podnoszenie kompetencji i kwalifikacji. Zrealizowanie niektórych ...

  Organizacja pracy placówki 19.11.2012
  Organizacja świetlicy szkolnej – zadania dyrektora szkoły
  Zadania dyrektora szkoły nakazują stworzenie w placówce integralnego systemu kształcenia, wychowania i opieki, co wiąże się z koniecznością utworzenia świetlicy szkolnej. Zasady organizacji świetlicy reguluje ustawa o systemie oświaty. Szczegółowe informacje dotyczące opieki w danej placówce zawiera arkusz organizacji szkoły. Konieczność zapewnienia uczniom możliwości korzystania ...

  Organizacja pracy placówki 19.11.2012
  Wprowadzanie zmian w wewnątrzszkolnym systemie oceniania
  Wszystkie zmiany dotyczące wewnątrzszkolnego systemu oceniania muszą być uwzględniane w statucie szkoły. Nowelizację statutu szkoły musi przyjąć rada szkoły lub rada pedagogiczna przed rozpoczęciem roku szkolnego, w którym zacznie ona obowiązywać.Statut szkoły jest aktem prawnym, w którym zawarte są regulacje dotyczące zasad organizacji oraz pracy szkoły, dlatego musi zawierać ...

  Organizacja pracy placówki 19.11.2012
  Obowiązki dyrektora szkoły jako pracodawcy
  Karta Nauczyciela wymienia podstawowe obowiązki dyrektora szkoły, które uszczegóławia ustawa o systemie oświaty. Dyrektor szkoły to służbowy przełożony wszystkich pracowników zarządzający personelem w porozumieniu z organem prowadzącym oraz odpowiadający za rozwój zawodowy nauczycieli.Podstawowe obowiązki dyrektora szkoły koncentrują się wokół dydaktycznego i wychowawczego poziomu ...

  Organizacja pracy placówki 16.11.2012
  Powołanie zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu
  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom uczęszczającym do przedszkoli musi być ukierunkowana na ich indywidualne potrzeby. Jeżeli nauczyciel przedszkola zdiagnozuje taką potrzebę, dyrektor przedszkola zobowiązany jest do jak najszybszego powołania zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.Dyrektor przedszkola odpowiada za udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej każdemu ...

  Organizacja pracy placówki 16.11.2012
  Pełniący obowiązki dyrektora szkoły, gdy nie ma wicedyrektora
  Obowiązki dyrektora szkoły w razie odwołania lub ustąpienia z funkcji należy powierzyć wicedyrektorowi. Na zastępcę dyrektora szkoły można powołać nauczyciela wyłącznie w przypadku, gdy nie ma osoby pełniącej funkcję wicedyrektora. W przypadku odwołania dyrektora szkoły lub jego rezygnacji za powołanie osoby pełniącej obowiązki dyrektora szkoły odpowiada organ prowadzący szkołę. ...

  Organizacja pracy placówki 15.11.2012
  Dane gromadzone w SIO – zadania dyrektora szkoły
  W Systemie Informacji Oświatowej gromadzi i przetwarza się dane dotyczące szkół, uczniów oraz nauczycieli. Dyrektor szkoły ma obowiązek przekazywać aktualne dane do bazy SIO w ciągu 7 dni od dnia, w którym nastąpiła ta zmiana. Niewywiązywanie się z obowiązku lub przekazywanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym podlega karze grzywny.Przekazywanie danych do bazy SIO wymaga posiadania ...

  Organizacja pracy placówki 15.11.2012
  Szkolenia dla nauczycieli w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wymaga udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dlatego dyrektor szkoły powinien zwrócić uwagę, czy w ofercie ośrodka doskonalenia nauczycieli znajdują się szkolenia dla nauczycieli dotyczące tego zagadnienia i kierować na nie pracowników szkoły. Szkolenia dla nauczycieli pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych Dyrektor ...