Wszystkie artykuły

  Organizacja pracy placówki 15.11.2012
  Uchwały rady pedagogicznej – jak przechowywać dokumenty w szkole
  Dokumenty w szkole powinny być przechowywane w taki sposób, aby dyrektor szkoły, nauczyciele oraz rodzice uczniów mieli do nich łatwy dostęp. Jednocześnie należy zadbać, by wszystkie dokumenty w szkole były przechowywane w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych osobowych. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, którego kompetencje szczegółowo określa ustawa o systemie ...

  Organizacja pracy placówki 09.11.2012
  Przechowywanie dokumentów w szkole
  Dokumenty w szkole powinny być przechowywane w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych osobowych uczniów oraz pracowników placówki. Szczegółowe zasady należy zawrzeć w regulaminie prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania oraz działalności wychowawczo-opiekuńczej, zatwierdzanym przez dyrektora szkoły. Za bezpieczeństwo przechowywania dokumentów w szkole odpowiada ...

  Organizacja pracy placówki 09.11.2012
  Arkusz organizacji szkoły i przedszkola – sporządzanie
  Arkusz organizacji szkoły musi zostać przedłożony przez dyrektora do zatwierdzenia przez organ prowadzący szkołę do 30 kwietnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym będzie obowiązywał. Dopiero na jego podstawie sporządza się tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.Podstawą do sporządzenia arkusza organizacji są przepisy ramowych statutów poszczególnych typów szkół i placówek ...

  Organizacja pracy placówki 07.05.2012
  Zmiana wicedyrektora szkoły
  Otrzymałeś stanowisko dyrektora szkoły, lecz nie odpowiada Ci osoba, która ma być Twoją „prawą ręką” czyli wicedyrektor szkoły? Sprawdź, czy i jak można zmienić osobę zajmującą to stanowisko. Stanowisko wicedyrektora szkoły może zostać powierzone zarówno na czas określony, jak i na czas nieokreślony. Dobrą praktyką wśród dyrektorów szkół jest powoływanie ...