Czy przed wypłatą trzynastki trzeba informować o jej wysokości?

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Michał Kowalski
Data: 07-03-2017 r.

Dyrektor co do zasady nie musi informować pracownika o wysokości należnej mu trzynastki. Taki obowiązek może jednak wynikać z obowiązującego w placówce regulaminu wynagradzania. Jak zachować się, jeżeli pracownik poprosi o informacje dotyczącą wysokości należnego mu dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

Przepisy prawa obligują dyrektora do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w terminie do 31 marca 2016 r. (art. 5 ust. 2 ustawy z 12 grudnia 1997 r.). Ustawa nie wskazuje natomiast, by dyrektor przedszkola lub szkoły musiał wydawać decyzję w sprawie przyznania świadczenie i przekazywać ją każdemu pracownikowi uprawnionemu do trzynastki.

Informowanie o wysokości trzynastki nie jest konieczne…

Pracownicy nie muszą być informowani o wysokości przysługującej im trzynastki. Wystarczy więc samo dokonanie wypłaty świadczenia w ustawowym terminie. Trzynastka musi być wypłacona nie później niż do 31 marca za rok poprzedni.

… chyba że obowiązek taki przewiduje regulamin wynagradzania

Obowiązek poinformowania o wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego może istnieć tylko wtedy, jeżeli zostanie przewidziany w regulaminie wynagradzania. W praktyce często pracownikom przekazuje się tzw. odcinki płacowe (paski), które zawierają informacje o wypłaconych świadczeniach. Jeśli regulamin wynagradzania przewiduje obowiązek wręczania pracownikom pasków, wówczas powinny one zawierać informacje o wysokości należnej i wypłaconej trzynastki.

Trzynastka nie jest składnikiem wynagrodzenia

Należy wskazać, iż wprawdzie pracodawca ma obowiązek udostępnienia na żądanie pracownika do wglądu dokumentów, na których podstawie zostało obliczone jego wynagrodzenie (art. 85 § 5 Kodeksu pracy). Jednak przepis ten nie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego, gdyż wbrew swojej nazwie, nie stanowi ono składnika wynagrodzenia lecz inne świadczenie ze stosunku pracy.

W związku z powyższym – jeżeli regulamin wynagradzania nie przewiduje obowiązku poinformowania pracowników o wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego, to musisz udzielić takiej informacji. Natomiast w przypadku braku takich regulacji – Twój obowiązek ogranicza się do dokonania terminowej wypłaty świadczenia.

Michał Kowalski, radca prawny, specjalista prawa oświatowego i prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40092 )
Array ( [docId] => 40092 )

Array ( [docId] => 40092 )