Opłaty za zajęcia dodatkowe w przedszkolu – jak pobierać je zgodnie z prawem

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Dariusz Skrzyński
Data: 23-01-2018 r.

Opłaty za zajęcia dodatkowe w przedszkolach publicznych nie mogą przekroczyć kwoty 1 zł za każdą godzinę tych zajęć. Czy ta sama zasada dotyczy przedszkoli dla których organem prowadzącym jest osoba fizyczna? Z jakich rozwiązań skorzystać, aby zorganizować dodatkowe zajęcia, za które bez naruszania prawa rodzice zapłacą więcej niż złotówkę?

Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dla dzieci w wieku do lat 5 w publicznych formach wychowania przedszkolnego określa rada gminy. Opłata ta nie może przekroczyć kwoty 1 zł za każdą godzinę dodatkowych zajęć niezależnie od ich rodzaju.

Mimo że przepisy dotyczące tzw. opłaty przedszkolnej funkcjonują już od kilku lat, organizacja dodatkowych, właściwie bezpłatnych zajęć, rodzi wiele problemów. Minimalna opłata zwykle nie pozwala na zorganizowanie takich zajęć, jakich oczekują rodzice, a dyrektor nie może pobrać wyższej nawet, kiedy są oni gotowi ponosić wyższe koszty. Co można zrobić w takiej sytuacji? Czy właściwe jest opłacanie rytmiki, karate czy dodatkowych zajęć językowych z funduszy gromadzonych przez radę rodziców?

Rada rodziców nie powinna zawierać umów…

Najczęściej stosowanym w przedszkolach rozwiązaniem jest pokrywanie kosztów dodatkowych zajęć z funduszy gromadzonych przez radę rodziców. Teoretycznie, jeśli regulamin rady rodziców na to zezwala, zgromadzone przez nią pieniądze mogą być wydatkowane na realizację tego zadań, jednak rozwiązania stosowane w praktyce budzą wiele wątpliwości.

Najczęściej popełnianym błędem jest zawieranie przez radę rodziców umów cywilnoprawnych z podmiotami zewnętrznymi lub nauczycielami prowadzącymi zajęcia dodatkowe. Błąd wynika z braku świadomości, iż rada rodziców jest wyłącznie wewnętrznym organem przedszkola i nie może być  stroną umowy cywilnoprawnej. Rada rodziców, jako wewnętrzny organ, nie może samodzielnie występować w obrocie prawnym, nie ma osobowości prawnej i nie jest samodzielną, odrębną od przedszkola jednostką organizacyjną. Zgodnie z orzecznictwem sądów powszechnych i administracyjnych, a także stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej, rada rodziców nie może występować ani w roli pracodawcy ani w roli zleceniodawcy.

STANOWISKO MEN

Rada rodziców nie może być pracodawcą, stroną umowy, dawać zleceń i odpowiednio być płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (pismo z 17 stycznia 2014 r., stanowiące odpowiedź na interpelację poselską nr 23464  w sprawie zasad funkcjonowania rad rodziców). 

STANOWISKO SĄDU PRACY

Z przepisów uprawniających radę rodziców do wspierania działalności statutowej szkoły nie wynika kompetencja do stawania się stroną jakichkolwiek umów zawieranych z nauczycielami tej szkoły (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 4 kwietnia 2017 r.  sygn. III AUa 1789/16). 

… ale mogą to zrobić rodzice

Istnieje jednak rozwiązanie tej  problematycznej sytuacji. Jeżeli rodzice domagają się organizacji w przedszkolu dodatkowych zajęć dla dzieci i wyrażają zgodę na ponoszenie dodatkowych opłat możesz zaproponować im nawiązanie umów z podmiotem, który zobowiąże się do prowadzenia ich na terenie przedszkola. Twoim zadaniem będzie natomiast wynajęcie sali takiemu podmiotowi.

Tabela: Zadania dyrektora i rodziców podejmowane w celu organizacji odpłatnych zajęć w przedszkolu publicznym w dwóch krokach

Osoba odpowiedzialna

Działanie

Uwagi

Dyrektor przedszkola publicznego

dyrektor przedszkola wynajmuje salę lub pomieszczenie podmiotowi zewnętrznemu lub osobie fizycznej

sale mogą być wynajmowane wyłącznie w czasie, w którym w przedszkolu nie odbywają się zajęcia

Rodzice  

każdy z rodziców podpisuje umowę cywilnoprawną z firmą lub osobą fizyczną zobowiązującą się do prowadzenia dodatkowych zajęć w przedszkolu

Umowa na prowadzenie zajęć dodatkowych może zostać zawarta przez pełnomocnika, którym może być jeden z rodziców lub dyrektor przedszkola

Przepisy prawa nie zakazują Ci wynajęcia podmiotowi zewnętrznemu sali lub pomieszczenia na prowadzenie działalności edukacyjnej. Musisz jednak pamiętać, że taką działalność można prowadzić po zakończeniu zajęć wychowania przedszkolnego oferowanych przez przedszkole.

Dariusz Skrzyński

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40845 )
Array ( [docId] => 40845 )