Przebieg inwentaryzacji w szkole drogą spisu z natury

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Barbara Jarosz
Data: 14-12-2016 r.

Podstawowym terminem spisu z natury zapasów jest ostatni dzień każdego roku obrotowego, tj. 31 grudnia. Szkoły mogą czynności spisowe przeprowadzić w terminie mieszczącym się w dopuszczalnym ustawowo przedziale czasu, tj. na 3 miesiące przed i 15 dni po ostatnim dniu roku obrotowego. W takim przypadku stan zapasów, ustalony drogą spisu z natury, podlega korekcie o przychody i rozchody, jakie nastąpiły pomiędzy datą spisu a datą wyznaczenia stanu zapasów na podstawie ksiąg rachunkowych.

W jaki sposób dokonać inwentaryzacji drogą spisu z natury

Spis z natury rozpoczyna w wyznaczonym terminie (data, godzina) i miejscu (w jednym lub kilku) przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej po upewnieniu się, że zespoły spisowe:

 
  • są w kompletnym składzie, a także obecne są osoby odpowiedzialne za spisywane zapasy,
  • otrzymały za pokwitowaniem wystarczającą liczbę odpowiednio oznakowanych, np. ponumerowanych i opatrzonych pieczątką (nazwą) jednostki, arkuszy spisowych,
  • osoby odpowiedzialne za objęte spisem zapasy złożyły pisemne oświadczenia, że wszystkie dowody przychodu i rozchodu objętych spisem zapasów zostały przekazane księgowemu, a na oświadczeniu podano numery lub inne znamiona ostatnich dowodów przychodu i rozchodu.

Zadaniem zespołu spisowego jest ustalenie ilości i jakości wszystkich składników znajdujących się na polu spisowym.

Przykład: Na korytarzu szkolnym znajduje się automat do napojów, który jest przez szkołę użytkowany na podstawie umowy najmu. W trakcie inwentaryzacji szkoła powinna dokonać spisu z natury tego automatu i poinformować właściciela o jego wyniku (że w szkole znajduje się taki majątek).

Poprawianie błędów

Dokumenty wypełnia się w sposób uniemożliwiający modyfikację zapisów. Błędy należy poprawiać przez skreślenie dotychczasowej treści z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, wpisanie właściwej treści, podpisanie poprawki i umieszczenie daty. W pozostałych przypadkach skreśla się błędny zapis i dokonuje poprawnego zapisu w odrębnej pozycji arkusza spisowego. Przy skreśleniu członkowie zespołu spisowego podpisują się i wskazują miejsca poprawnego zapisu. Nanoszenie poprawek z użyciem korektorów, zamazywań lub innych sposobów, które uniemożliwiają odczytanie treści pierwotnego zapisu jest niedopuszczalne.

Zakończenie spisu

Czynności spisowe uważa się za zakończone po ujęciu w arkuszach spisowych rzeczywistych stanów wszystkich składników podlegających spisowi. Wypełnione arkusze spisowe podpisują wszyscy członkowie zespołu spisowego i osoba odpowiedzialna za składniki objęte spisem, co oznacza, że nie mają ona zastrzeżeń do ustaleń zawartych w arkuszach. Po tych czynnościach nie dokonuje się żadnych zmian w arkuszach spisowych.

Zespoły spisowe zwracają przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej wszystkie wykorzystane i niewykorzystane, również błędnie wypełnione i anulowane (unieważnione) arkusze spisowe oraz inne dokumenty zawierające informacje o przebiegu spisu z natury. Przewodniczący komisji rozlicza wydane i zwrócone arkusze spisowe oraz sprawdza kompletność i poprawność dowodów spisowych (arkuszy spisowych).

Przykład 2: Szkoła otrzymała do używania (nie na własność) z jednostki nadrzędnej komputer. Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy o rachunkowości należy dokonać inwentaryzacji komputera. Zgodnie z ustawą inwentaryzacją drogą spisu z natury obejmuje się również znajdujące się w jednostce składniki aktywów, będące własnością innych jednostek, powierzone jej do używania, powiadamiając te jednostki o wynikach spisu.

Barbara Jarosz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39824 )
Array ( [docId] => 39824 )